Nr. 2 (02) (2007)

Matematică

 

Diana AFTENI, Vasile NEAGA

CRITERII NOETHERIENE PENTRU ECUAŢII INTEGRALE SINGULARE PERTURBATE CU OPERATORI CU NUCLEE OMOGENE          p.5-16

Download pdf

 

Titu CAPCELEA

ALGORITM EFECTIV PENTRU REZOLVAREA ECUAŢIILOR INTEGRALE SINGULARE          p.17-22

Download pdf

 

Informatică

 

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

EXPERIENŢA ELABORĂRII SISTEMELOR INFORMATICE ORIENTATE LA PROBLEMĂ          p.23-28

Download pdf

 

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

EXPERIENŢA REALIZĂRII APLICAŢIILOR ORIENTATE LA UTILIZATOR          p.29-34

Download pdf

 

Ion CRĂCIUN

ELEMENTE DE ARHITECTURĂ A INSTRUIRII BAZATE PE WEB          p.35-41

Download pdf

 

Тамара СИБИРСКАЯ, Виктор СИБИРСКИЙ, Владимир СТЕПАНОВ

E-LEARNING И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СНГ          p.42-45

Download pdf

 

Economie Generală şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Silvestru MAXIMILIAN, Lina TELEUCĂ

LIMITA CREŞTERII DATORIILOR EXTERNE          p.46-49

Download pdf

 

Mihai PATRAŞ

EVOLUŢIA SOCIOECONOMICĂ SUSŢINUTĂ A ROMÂNIEI (ÎN PERIOADA DE PREADERARE ŞI DE POSTADERARE LA UE)          p.50-59

Download pdf

 

Gheorghe RUSU

PARTICULARITĂŢILE GESTIONĂRII PROCESULUI DE LEGALIZARE A PIEŢEI SUBTERANE ÎN CIRCUITUL ECONOMIC OFICIAL          p.60-61

Download pdf

 

Gheorghe RUSU

ASPECTUL TEORETIC VIZÂND INCLUDEREA PIEŢEI TENEBRE ÎN CIRCUITUL ECONOMIC LEGAL          p.62-64

Download pdf

 

Gheorghe RUSU

CONDIŢIILE ŞI DIRECŢIILE DE MINIMALIZARE A PIEŢEI ILEGALE          p.65-67

Download pdf

 

А.З. ОНОФРЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИЕЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ          p.68-69

Download pdf

 

А.З. ОНОФРЕЙ

ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОЛДОВЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО          p.70-71

Download pdf

 

А.З. ОНОФРЕЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ          p.72-73

Download pdf

 

Angela DOLGOPOL

GLOBALIZAREA PROGRESULUI TEHNICO-ŞTIINŢIFIC ŞI ASPECTELE LUI SOCIALE          p.74-75

Download pdf

 

Aurelia ŞUŞU-ŢURCAN

AGRICULTURA MOLDOVENEASCĂ ÎN CONTEXTUAL INTEGRĂRII EUROPENE          p.76-78

Download pdf

 

Margareta BRADU

CALITATEA GUVERNĂRII – FACTOR DECISIV DE INFLUENŢĂ ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII SOCIALE          p.79-83

Download pdf

 

Maria HĂMURARU

FORŢELE COMPETITIVE ALE NOII ECONOMII          p.84-87

Download pdf

 

Lucia CASTRAVEŢ

ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII SOCIOECONOMICE A BASARABIEI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ          p.88-90

Download pdf

 

Natalia MOTILI

INEQUALITY AND POVERTY: CONCERN, CONSENSUS, CURRENT SITUATION, CONSEQUENCES AND COMMITMENT          p.91-95

Download pdf

 

Nicolae BADAN

TRĂSĂTURI ŞI TENDINŢE ALE DINAMICII INTEGRĂRII ECONOMICE REGIONALE A REPUBLICII MOLDOVA: CSI SAU UE?          p.96-98

Download pdf

 

Nicolae BADAN

SPECIFICUL INTEGRĂRII ECONOMICE ÎN REGIUNEA BALCANICĂ          p.99-101

Download pdf

 

Tatiana GAUGAŞ

SHORT AND LONG TERM EFFECTS OF SHOCK ADVERTISING          p.102-106

Download pdf

 

Ion GALAJU

ECONOMIA MONDIALĂ: DEFINIŢIE, ETAPE DE CONSTITUIRE, TENDINŢE          p.107-113

Download pdf

 

Natalia LOBANOV

TRANZACŢIILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRII SISTEMELOR ECONOMICE TRANZITORII          p.114-118

Download pdf

 

Mihai P. IRIMIA, Florin Al. LUCA

THE SIGNIFICANCE OF THE VALUE CHARGES OR OF THE COSTS OF AN ECONOMIC ENTITY          p.119-121

Download pdf

 

Dorina CLICHICI

INCIDENŢELE INVESTIŢIILOR STRĂINE ASUPRA COMPETITIVITĂŢII ŞI INTEGRĂRII ECONOMICE EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA          p.122-126

Download pdf

 

Florin Al. LUCA, Mihai P. IRIMIA

THE ANALYSIS OF METAPROGRAMS – PERSUASION TOOL IN BUSINESS          p.127-129

Download pdf

 

Florin Alexandru LUCA

REFRAMING – POWER VECTOR IN BUSINESS COMMUNICATION          p.130-132

Download pdf

 

Management

 

Alexandru SCUTARU

MODALITĂŢI, MIJLOACE ŞI PROCEDEE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA MANAGERIALĂ          p.133-135

Download pdf

 

Angela CHELARU

PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR: POTENŢIAL SOCIAL IMPORTANT LA CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ          p.136-138

Download pdf

 

Angela CHELARU

INFLUENŢA POLITICII ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII IMM          p.139-141

Download pdf

 

Nicolae VEREJAN

PARTICULARITĂŢILE CARACTERISTICE CREŞTERII ECONOMICE          p.142-143

Download pdf

 

Iulian PURDESCU

TRANZIŢIA – O ETAPĂ ESENŢIALĂ PENTRU ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, CONDIŢIONATĂ DE PROCESUL DE GLOBALIZARE. EXEMPLUL REPUBLICII MOLDOVA          p.144-148

Download pdf

 

Анна СОКОЛОВА

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ          p.149-150

Download pdf

 

Constantin DAVID

COMUNICAŢIILE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL AL CONDUCERII ŞI INFLUENŢA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ASUPRA BUSINESSULUI          p.151-155

Download pdf

 

Анна СОКОЛОВА

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В МОЛДОВЕ          p.156-159

Download pdf

 

Svetlana MIRONOV

PERFECŢIONAREA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII          p.160-163

Download pdf

 

Silvia BUGA

PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI INFORMAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.164-167

Download pdf

 

Romeo BIBIRIGEA

TURISMUL REGIONAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ          p.168-170

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Galina ULIAN

RESURSELE INVESTIŢIONALE ALE ASIGURĂTORULUI: ROL ŞI IMPORTANŢĂ          p.171-176

Download pdf

 

Igor ENICOV

ANALIZA DISCRIMINAŢIONALĂ          p.177-178

Download pdf

 

Igor ENICOV, Emilian GUŢULEAC

MODELAREA ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR BĂNCII COMERCIALE PRIN REŢELE PETRI          p.179-183

Download pdf

 

Diana CRICLIVAIA

EVALUAREA EFICIENŢEI PLANIFICĂRII FISCALE INTERNAŢIONALE  (CAZUL COMPANIEI CE REALIZEAZĂ UTILAJE PRIN LIVRĂRI COMPLEXE)          p.184-187

Download pdf

 

Ольга ШТЕФАНЮК

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ НАРОДНОГО БАНКА КИТАЯ          p.188-191

Download pdf

 

Mariana DOGA-MÎRZAC

INVESTIŢIILE STRĂINE: ROLUL PRINCIPAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.192-194

Download pdf

 

Aliona CHETRARU

ROLUL DIFERIŢILOR FACTORI ÎN ANALIZA ACŢIUNILOR CE DETERMINĂ SUBIECTIVISMUL REZULTATELOR          p.195-198

Download pdf

 

Андрей МУЛИК, Руслан МИХАЛАКИ

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА РИСКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ          p.199-202

Download pdf

 

Наталья СТРАТУЛАТ, Александр ПОЛОМОШНЫХ

ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ УБЫТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЕОРГАНИЗАЦИИ          p.203-206

Download pdf

 

Radu ASAVETEI

EVAZIUNEA FISCALĂ COMPONENTĂ LATENTĂ A COMPORTAMENTULUI UMAN          p.207-209

Download pdf

 

Modelare Matematică şi Informatică Economică

 

Silivestru MAXIMILIAN, Raisa GLIGOR, Paulina LUCHIAN

UN ALGORITM DE REPARTIŢIE A INVESTIŢIILOR          p.210-214

Download pdf

 

Carolina PĂDURE

ANALIZA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.215-217

Download pdf

 

Alexandru BRĂILĂ, Mariana MORARU

EVALUAREA RISCULUI DE CREDIT: O ANALIZĂ A DIVERSELOR METODE DE EVALUARE A RISCULUI DE CREDIT          p.218-221

Download pdf

 

Marketing

 

Alexandru GRIBINCEA, Mihaela POPA, Iosif ARMAŞ

LANŢUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE: ASPECT METODOLOGIC          p.222-235

Download pdf

 

Александр ГРИБИНЧА, Юрий КРОТЕНКО

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В МОЛДОВЕ          p.236-243

Download pdf

 

Александр ГРИБИНЧА, Юрий КРОТЕНКО

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МОЛДОВЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ И РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ          p.244-253

Download pdf

 

Natalia CĂRBUNE

COMERŢUL – FORMĂ A SCHIMBULUI ŞI RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE          p.254-258

Download pdf

 

Contabilitate

 

Леонид ДАНИЛЬЧЕНКО

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ          p.259-265

Download pdf

 

Galina MORARI

ADOPTAREA DECIZIILOR ÎN BAZA CONSUMURILOR PRIVIND SORTIMENTUL PRODUSELOR FARMACEUTICE FABRICATE          p.266-269

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.