Nr. 2 (12) (2008)

Biologie Vegetală

 

Maria DUCA, Aliona GLIJIN, Victoria POPESCU

IDENTIFICAREA GRADULUI DE REZISTENŢĂ LA LUPOAIE (RASA E) ÎN CADRUL UNOR GENOTIPURI DE FLOAREA-SOARELUI          p.5-10

Download pdf

 

Maria DUCA, Angela PORT, Ion TODERAŞ, Lucia CIOBANU

SOME PHYLOGENETIC ASPECTS OF DECORATIVE FISHES BASED ON MITOCHONDRIAL 12S AND 16S rDNA GENES          p.11-15

Download pdf

 

Andrei MIDONI

MECANISME SPOROFITICE ŞI GAMETOFITICE DE RESTAURARE A FERTILITĂŢII          p.16-18

Download pdf

 

Vitalie ROTARI, Krisna PRAK, Tatiana STEPURINA, Diana MORARI, Natalia LAPTEVA, Bunzo MIKAMI, Shigeru UTSUMI, Karl WILSON, Andrei SHUTOV

PHASEOLIN SUBJECTED TO LIMITED PROTEOLYSIS BY PAPAIN-LIKE PROTEINASE: PRIMARY STRUCTURE AND CRYSTALLIZATION          p.19-22

Download pdf

 

Елена ПЕЛЯХ, Мария ПИСОВА, Василе ЧОБАНУ, Вера МАГАЛУ

ВНУТРИВИДОВОЙ ПОЛИХИМИЗМ Mentha spicata L.          p.23-26

Download pdf

 

Valentina BULIMAGA, Valeriu RUDIC, Daniela CIUMAC, Liliana ZOSIM, Tatiana CHIRIAC, Alexei POPA

EVALUAREA MODIFICĂRILOR PROPRIETĂŢILOR ADN-ULUI LA SPIRULINA CULTIVATĂ ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINTAIVI AI Cr(III)          p.27-31

Download pdf

 

Cezara BIVOL

PARAMETRI MORFOLOGICI ŞI BIOCHIMICI AI MICROALGEI VERZI DUNALIELLA SALINA LA CULTIVARE PE MEDII MINERALE ŞI ORGANO-MINERALE          p.32-35

Download pdf

 

Надежда ЕФРЕМОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ MN(II), ZN(II) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS, ОБОГАЩЕННОЙ ФЕРМЕНТОМ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗОЙ (SOD)          p.36-39

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ШИРИНОЙ ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ И ИХ МАССОЙ          p.40-42

Download pdf

 

Марина КАПИТАЛЬЧУК

НАКОПЛЕНИЕ СЕЛЕНА РАСТЕНИЯМИ В ГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ          p.43-46

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Vasile ŞALARU, Victor ŞALARU

UTILIZAREA APELOR REZIDUALE DE LA COMPLEXELE ZOOTEHNICE ÎN SCOPUL OBŢINERII BIOMASEI FURAJERE          p.47-55

Download pdf

 

Nelea CHICU

CONTRIBUŢII LA STABILIREA STRUCTURII TAXONOMICE A ALGELOR EDAFICE ÎN UNELE AGROFITOCENOZE DIN ZONA CENTRALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.56-58

Download pdf

 

Petru CUZA, Lilia TÎCU

INFLUENŢA PREGĂTIRII SOLULUI ASUPRA CREŞTERII PUIEŢILOR DE GORUN (QUERCUS PETRAEA LIEBL.) PLANTAŢI SUB MASIVUL UNUI CĂRPINIŞ          p.59-63

Download pdf

 

Людмила КУХАРСКАЯ

РУДЕРАЛЬНАЯ ФЛОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ Г. КИШИНЕВА          p.64-68

Download pdf

 

Тудор БЫРСА, Светлана ГАРАЕВА, Галина ПОСТОЛАТИ, Галина РЕДКОЗУБОВА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОМОЦИСТЕИНА НА АМИНОКИСЛОТНОМ АНАЛИЗАТОРЕ          p.69-72

Download pdfStudia Universitatis MoldaviaeDownload pdf

 

Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie

 

Mihail COŞCODAN, Lazăr CHIRICĂ, Nina VOLONTIR, Ion MIRONOV, Sergiu IORDAN

MODERNIZAREA METODOLOGIEI DE FORMARE CONTINUA A SPECIALISTILOR IN GEOGRAFIE DIN INVATAMANTUL UNIVERSITAR SI POSTUNIVERSITAR PRIN APLICAREA REZULTATELOR CERCETARILOR STIINTIFICE          p.73-74

Download pdf

 

Valerian CIOBOTARU, Aurelia POPUIAC

UTILIZAREA DATELOR SPECTROGRAFICE ÎN PROSPECŢIUNILE GEOCHIMICE          p.75-80

Download pdf

 

Ortanţa GOJINEŢCHI, Vladimir ROTARU, Alexandru BUDAC, Petru CORDUNEANU

MODIFICĂRI INDUSE DE STRESUL HIDRIC, NUTRIŢIA MINERALĂ CU FOSFOR ŞI FIER ÎN CONŢINUTUL DE GLUCIDE ŞI AMINOACIZI LIBERI ÎN PLANTELE DE SOIA          p.81-85

Download pdf

 

Gheorghe JIGĂU

CALITATEA FIZICĂ A SOLULUI ŞI MANAGEMENTUL COMPONENŢILOR DE MEDIU          p.86-91

Download pdf

 

Tatiana NAGACEVSCHI

SOLUL CA FACTOR EDAFIC ŞI ROLUL LUI ÎN POMICULTURĂ          p.92-94

Download pdf

 

Vitalie SOCHIRCĂ, Sergiu BACIU, Marcel REVENCO

DINAMICA POPULAŢIEI SATELOR MICI DIN REGIUNEA CENTRALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.95-99

Download pdf

 

Biologie Umană şi Animală

 

Cornelia CHIMIŞLIU

COLEOPTERANS FROM THE CIUPERCENI RESERVE AREA (DOLJ COUNTY) CONSERVED IN THE ENTOMOLOGICAL COLLECTIONS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES OF THE MUSEUM OF OLTENIA CRAIOVA          p.100-107

Download pdf

 

Natalia GAIDEI

PERSPECTIVA UTILIZĂRII PREPARATULUI DIN JUGANS REGIA ÎN PREVENIREA DEREGLĂRILOR IODODEFICITARE          p.108-110

Download pdf

 

Людмила КУЛИКОВА

АКАРОФАУНА В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ МЕСТООБИТАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.111-118

Download pdf

 

Ana LEORDA

UNELE PROPRIETĂŢI UTILE ALE MICROORGANISMELOR OBLIGATIVE TRACTULUI GASTROINTESTINAL NECESARE PENTRU INCLUDEREA ÎN COMPONENŢA PREPARATELOR PROBIOTICE          p.119-121

Download pdf

 

Vitalie MINCIUNĂ

MODIFICĂRILE PARAMETRILOR DE BAZĂ AI TREMORULUI FIZIOLOGIC LA PROBA ORTOSTATICĂ          p.122-125

Download pdf

 

Ecaterina PALADI, Eugen DUDNIC, Liuba BUDEANU, Natalia GAIDEI

MODIFICĂRILE SISTEMULUI COAGULANT LA ACŢIUNEA HIPOKINEZIEI PE FUNDALUL HIPOTERMIEI          p.126-128

Download pdf

 

Ştefan RUSU, Dumitru ERHAN, Petru PAVALIUC, Oleg CHIHAI, Tudor ANGHEL

INFLUENŢA FACTORILOR STRESOGENI, ÎN FUNCŢIE DE REACTIVITATE ŞI VÂRSTĂ, ASUPRA UNOR INDICI AI STATUSULUI MORFOFUNCŢIONAL LA BOVINE          p.129-132

Download pdf

 

Федор СТРУТИНСКИЙ

СОМАТОТИП КАК ФАКТОР ПРЕИМУЩЕСТВА САНОГЕННОГО ПИТАНИЯ          p.133-140

Download pdf

 

Ион МЕРЕУЦА, Галина ПОСТОЛАТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ В СПЕРМАТОЗОИДАХ И СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ НА АМИНОКИСЛОТНОМ АНАЛИЗАТОРЕ          p.141-145

Download pdf

 

Chimie

 

Mihail REVENCO, Mariana MARTIN, Anatolie GAVRILUŢA, Wael Ahmad Abu DAYYIH

SENZOR POTENŢIOMETRIC SALICILAT-SENZITIV PE BAZĂ DE PIVALAŢI TRINUCLEARI AI CROMULUI(III)          p.146-149

Download pdf

 

Ştefan ROBU, Dmitri MITCOV, Petru BULMAGA, Galina DRAGALINA, Nicanor BARBĂ

SINTEZA ŞI CERCETAREA UNOR COPOLIMERI DIN N-VINILCARBAZOL CU ALCHENE SUPERIOARE          p.150-155

Download pdf

 

Aliona COTOVAIA, Aurelian GULEA, Sergiu ŞOVA, Daniela CIUMAC, Valentina BULMAGA, Ştefan ŢURCANU, Valeriu RUDIC

EFECTUL STIMULATOR AL TRIS-b-AMINOETILAŢILOR DE COBALT(III) ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS          p.156-163

Download pdf

 

Teodor DEHELEAN

FLUOROFOSFAŢI ÎN MEDICINA DENTARĂ. II. MONOFLUORFOSFATUL DISODIC          p.164-166

Download pdf

 

Teodor DEHELEAN, Zoltan SZABADAI

BUTANOL POLIETOXILAT.II.          p.167-171

Download pdf

 

Maria GONŢA

NITROZAREA AMINELOR CICLICE (ÎN BAZA MORFOLINEI) CU NITRIŢI. INHIBIŢIA PROCESULUI DE FORMARE A N-NITROZOMORFOLINEI          p.172-185

 

 

Veaceslav BOLDESCU

NANOSTRUCTURILE PE BAZĂ DE CICLODEXTRINE ÎN TEHNOLOGIA MEDICAMENTELOR          p.186-192

Download pdf

 

Alexandru CRACIUN, Gheorghe DUCA, Tudor SAJIN

TEHNOLOGII MODERNE DE REDUCERE A EMISIILOR DE OXIZI DE AZOT ŞI SULF DIN GAZELE DE ARDERE          p.193-199

Download pdf

 

Виктор КОВАЛЁВ, Виталий ЖАЛБЭ, Георгий ДУКА, Ольга КОВАЛЁВА

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ГИДРОЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИ ТРУДНОДЕГРАДИРУЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ          p.200-206

Download pdf

 

Viorica GLADCHI, Nelly GOREACEVA, Lidia ROMANCIUC, Elena BUGA

ROLUL PESTICIDELOR DDT ŞI DDE ÎN PROCESELE DE AUTOPURIFICARE A SISTEMELOR ACVATICE          p.207-211

Download pdf

 

Eduard COROPCEANU, Alexandra DESEATNIC, Andrei RIJA, Olga BOLOGA, Janna TIURIN, Svetlana LABLIUC, Steliana CLAPCO, Viorica CONDRUC, Maria STRATAN, Ion BULHAC

STUDIU COMPARATIV AL PROPRIETĂŢILOR BIOSTIMULATOARE ALE UNOR DIMETILGLIOXIMAŢI AI Co(III) CU ANIONI POLIFLUORURAŢI          p.212-216

Download pdf

 

Fizică

 

Simion RAEVSCHI, Valerii Davydov, Yurii ZHILYAEV, Leonid GORCEAC, Vasile BOTNARIUC

OBŢINEREA STRATURILOR ALN PE SI PRIN METODA HVPE ŞI CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR LOR          p.217-220

Download pdf

 

Аркадий КИРИЦА, Олег КОРШАК, Владимир ПРИЛЕПОВ, Дорин СПОЯЛЭ, Юрий ЖИДКОВ, Надежда НАСЕДКИНА

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ГОЛОГРАММ МИКРООБЪЕКТОВ          p.221-224

Download pdf

 

Дорин СПОЯЛЭ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ N-SI/ФУЛЛЕРИТ С60          p.225-231

Download pdf

 

Калина ИСАКОВА, Денис НИКА, Евгений ПОКАТИЛОВ

ЭКСИТОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ SI/SIO2          p.232-236

Download pdf

 

Costel ŞURA, Anatol ROTARU, Theodor GEREGHI, Iurie NICA

DINAMICA ULTRASCURTĂ A EXCITONILOR COERENŢI SUB ACŢIUNEA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC EXTERN          p.237-244

Download pdf

 

Надежда ЗИНЧЕНКО

ФОНОННАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОДНОРОДНЫХ СЛОЁВ: СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ FCC-МОДЕЛИ И КОНТИНУАЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ          p.245-249

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.