Nr. 2 (32) (2010)

Matematică

 

Marina BRANIŞTE, Alexandru LUNGU

ASUPRA PROPRIETĂŢILOR GRUPURILOR PSEUDOMINORE DE Wp-SIMETRIE          p.5-14

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

СРЕДНИЕ ГРУППЫ БИРОЗЕТОЧНЫХ Р-СИММЕТРИЙ          p.15-26

Download pdf

 

Otilia LUNGU

CURBURI ÎN SPAŢII FINSLER          p.27-30

Download pdf

 

Otilia LUNGU

CÂTEVA PROPRIETĂŢI ALE UNUI SPAŢIU RANDERS CUARTIC          p.31-37

Download pdf

 

Vasile NEAGU, Oxana PALADI, Ion PANCENCO, Galina VORNICESCU

ASUPRA REZOLVABILITĂŢII UNOR ECUAŢII INTEGRALE SINGULARE COMPLETE          p.38-47

Download pdf

 

Oxana PALADI

REGULARIZAREA ŞI SOLUŢIONAREA UNOR ECUAŢII INTEGRALE SINGULARE          p.48-54

Download pdf

 

Oxana PALADI

ASUPRA COMPACITĂŢII UNOR OPERATORI INTEGRALI SINGULARI ÎN SPAŢII CU PONDERI          p.55-61

Download pdf

 

Maria CAPCELEA

AN APPROACH FOR STUDYING AND SOLVING STOCHASTIC DISCRETE CONTROL PROBLEMS WITH FINITE TIME HORIZON          p.62-67

Download pdf

 

Victoria LOZAN, Valeriu UNGUREANU

PRINCIPII DE ECHILIBRU PARETO-NASH-STACKELBERG          p.68-72

Download pdf

 

Victoria LOZAN, Valeriu UNGUREANU

MULŢIMI DE ECHILIBRE STACKELBERG ÎN JOCURILE DIADICE ÎN STRATEGII MIXTE          p.73-86

Download pdf

 

Informatică

 

Tudor BRAGARU, Ghenadie BARON, Alexandru LUNGU

PREGĂTIREA ITEMILOR DE EVALUARE ÎN MS WORD ŞI IMPORTAREA ÎN MOODLE          p.87-92

Download pdf

 

Fizică

 

Simion RAEVSCHI, Mihail KOMPAN, Yurii ZHILYAEV, Leonid GORCEAC, Vasile BOTNARIUC

STRUCTURA SUPRAFEŢEI STRATURILOR DE AlN DEPUSE PE Si PRIN METODA HVPE LA ETAPA INIŢIALĂ DE OBŢINERE          p.93-97

Download pdf

 

Roman SCURTU, Petru GAŞIN, Petru CHETRUŞ

CURRENT FLOW MECHANISM IN ZnSe-ZnO-Pd STRUCTURES          p.98-100

Download pdf

 

Teorie Economică şi Metodología Cercetării

 

Maria HĂMURARU, Natalia BÎRCA

ABORDĂRI METODOLOGICE ALE SUBDEZVOLTĂRII PE PLAN MONDIAL ŞI NAŢIONAL          p.101-105

Download pdf

 

Maria HĂMURARU, Cristina PASCAL

COMPETITIVITATEA – CRITERIU FUNDAMENTAL AL STRATEGIEI DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE, CONDIŢIE A SUCCESULUI PE PIAŢĂ          p.106-109

Download pdf

 

Lilia CHIRIAC

CONCEPTUL ATRACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A LOCALITĂŢII PRIN PRISMA FACTORILOR CONSTITUTIVI          p.110-116

Download pdf

 

Ion GALAJU, Veaceslav TOFAN

CONCEPTUL DE COOPEARE ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ. COOPERAREA MICRO- ŞI MACROECONOMICĂ          p.117-119

Download pdf

 

Victor GUZUN

„GLOBALISM” SAU „MONDIALISM” – UN CONFLICT AL CATEGORIILOR ECONOMICE          p.120-128

Download pdf

 

Corina DELEU

IMPACTUL CRIZEI FINANCIARE ŞI ECONOMICE GLOBALE ASUPRA NOILOR PIEŢE EMERGENTE          p.129-137

Download pdf

 

Viorel MIRON

DIMENSIUNILE DEZVOLTĂRII DURABILE          p.138-144

Download pdf

 

Irina MOVILĂ, Natalia BRANAŞCO

METODICA CERCETĂRII FORMĂRII POTENŢIALULUI PROFESIONAL AL ECONOMIŞTILOR PRIN MIJLOACE TRADIŢIONALE ŞI CU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE          p.145-148

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Svetlana ALBU

EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN BAZA TEORIEI VALOARE – ENTROPIE          p.149-157

Download pdf

 

Svetlana ALBU

TEORIA INVESTIŢIONALĂ: APLICARE ÎN EVALUARE ŞI GESTIUNE          p.158-164

Download pdf

 

Adriana BRAŞOVEANU

METODE DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ A PROFITULUI PÂNĂ LA IMPOZITARE          p.165-168

Download pdf

 

Екатерина ГЕРМАН

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ          p.169-173

Download pdf

 

Olesi GRINCU

FINANŢELE PUBLICE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ. ASPECTE TEORETICE          p.174-176

Download pdf

 

Olga IVANOV

ANALIZA FINANCIARĂ CA METODĂ DE MONITORING ÎN SISTEMUL BANCAR          p.177-179

Download pdf

 

Angela LUNGA

PROGNOZAREA INDICATORILOR FINANCIARI ÎN VEDEREA PREVIZIONĂRII DISPONIBILITĂŢILOR FONDULUI AUTOHTON DE PENSII PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ          p.180-184

Download pdf

 

Петр КИТ

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.185-188

Download pdf

 

Aliona TEACĂ

SPECIFICUL GESTIUNII FINANCIARE ÎN ASIGURĂRI          p.189-194

Download pdf

 

Денис ВОСТРИКОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.195-201

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Cristina DOLGHI

ORGANIZAREA SERVICIULUI DE CONTABILITATE ÎN CADRUL ENTITĂŢII ECONOMICE. FUNCŢII DE BAZĂ ŞI CERINŢE          p.202-206

Download pdf

 

Svetlana ŢURCANU

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND CONTABILIZAREA FACTORULUI UMAN AL ENTITĂŢII ECONOMICE          p.207-213

Download pdf

 

Ana LUCHIAN

INFORMAREA ŞI CONSILIEREA PROFESIONALĂ – CONDIŢIE DE EFICIENTIZARE A PIEŢEI MUNCII ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.214-216

Download pdf

 

Valentina PANUŞ

ROLUL INFORMAŢIEI CONTABILE ŞI CARACTERISTICA GENERALĂ A PROCESULUI DECIZIONAL          p.217-222

Download pdf

 

Владимир САВЧУК

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ          p.223-228

Download pdf

 

Владимир САВЧУК

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ          p.229-233

Download pdf

 

Administrarea Afacerilor

 

Maia BAJAN

CONTABILITATEA MANAGERIALĂ STRATEGICĂ – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI          p.234-236

Download pdf

 

Mugurel-Alin MARCOVICI

WAYS OF IMPLEMENTING THE STRATEGIC MANAGEMENT IN THE ROMANIAN COMPANIES          p.237-242

Download pdf

 

Svetlana MIRONOV

ORIENTAREA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII – ELEMENT AL PR-ULUI NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL          p.243-247

Download pdf

 

Valentina POSTOLACHI

MODALITĂŢI DE SCHIMBARE A IMAGINII PIEŢEI MUNCII PRIN PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ          p.248-255

Download pdf

 

Natalia ŞERBAN

DIAGNOSTICUL CONTEXTULUI ANTREPRENORIAL AL COMERŢULUI INTERIOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.256-262

Download pdf

 

Natalia ŞERBAN

COORDONATE STRUCTURALE ŞI FORME MANAGERIALE MODERNE ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL          p.263-272

Download pdf

 

Анна ЗАКЕРНИЧНАЯ

ПРАВОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБЛИГАЦИЙ У ИНВЕСТОРА И ЭМИТЕНТА          p.273-377

Download pdf

 

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Alexandru GRIBINCEA, Marina PRODAN, Oxana BEJAN, Elena BARBACARU

UTILIZARE OPTIMĂ A RESURSELOR PUBLICITARE          p.278-283

Download pdf

 

Ольга БУЗУ

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.284-289

Download pdf

 

Elena BĂDĂRĂU

PROBLEMELE EFICENTIZĂRII COMERŢULUI LA ÎNCEPUTUTL SECOLULUI XXI          p.290-293

Download pdf

 

Elena BĂDĂRĂU

COMERŢUL ELECTRONIC – COMPONENTĂ DE BAZĂ A COMERŢULUI MODERN          p.294-296

Download pdf

 

Viorica CURNIC

ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE          p.297-300

Download pdf

 

Nicolae CANTAREAN, Jamil OWEIDAH

VALOAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN SOCIETATEA IGNORANŢEI          p.301-305

Download pdf

 

Natalia LOBANOV

LICENŢIEREA INTERNAŢIONALĂ CA MODALITATE DE TRANSFER DE TEHNOLOGIE          p.306-310

Download pdf

 

Marina PRODAN, Alexandru NEGRUŢĂ, Elena BARBĂCARU, Boris COREŢCHI

EVOLUŢIA POLITICILOR, MECANISMELOR ECONOMICE ALE SUA: REFLECŢII, CONCLUZII          p.311-316

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.