Nr. 3 (03) 2007

Teoria şi Istoria dreptului

 

Gheorghe AVORNIC, Aliona CARA

FENOMENUL TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.5-10

Download pdf

 

Valentina COPTILEŢ

REFLECŢII ASUPRA CHESTIUNII PRIVIND ELABORAREA REGULAMENTELOR ORGANICE          p.11-15

Download pdf

Drept Internaţional şi Drept al relaţiilor economice externe

 

Valeriu BABĂRĂ

UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA LEGILOR POTRIVIT CĂRORA SE EFECTUEAZĂ CALIFICAREA ŞI SE SOLUŢIONEAZĂ CONFLICTUL DE CALIFICĂRI ÎN DREPTUL CONFLICTUAL AL REPUBLICII MOLDOVA     p.16-19

Download pdf

 

Vitalie GAMURARI

OPINIO JURIS CA ELEMENT AL NORMEI DE DREPT INTERNAŢIONAL CUTUMIAR           p.20-24

Download pdf

 

Tatiana MUNTEANU

CĂI ŞI MIJLOACE DE REGLEMENTARE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE: DE LA DIPLOMAŢIE LA FORŢA ARMATĂ          p.25-30

Download pdf

 

Nicolae OSMOCHESCU

ORGANIZAŢIA PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ – GUAM: ORIGINE ŞI EVOLUŢIE           p.31-36

Download pdf

 

Наталья ОСОЯНУ

КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ КНИГИ V ГК РМ            p.37-43

Download pdf

 

Diana SÂRCU, Irina LUPUŞOR

JURISDICŢIA INTERNAŢIONALĂ PENALĂ AD-HOC (TRIBUNALELE INTERNAŢIONALE MILITARE DE LA NÜRNBERG ŞI TOKYO)           p.44-47

Download pdf

 

Natalia SUCEVEANU, Diana BALAN, Stela BUIUC

PROBLEMA RISCURILOR SEMNĂRII ACORDURILOR CONTROVERSATE PRIVIND CURTEA PENALĂ INTERNAŢIONALĂ           p.48-52

Download pdf

 

Drept Civil

 

Iulia BĂNĂRESCU

CONSECINŢELE JURIDICE ALE ACCEPTĂRII ŞI RENUNŢĂRII LA SUCCESIUNE. RĂSPUNDEREA SUCCESORILOR PENTRU DATORIILE DEFUNCTULUI          p.53-59

Download pdf

 

Nicolae SADOVEI, Ion GUZUN

UNELE ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPENSAREA PREJUDICIULUI MORAL CAUZAT SALARIATULUI      p.60-64

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Dorian CHIROŞCA

APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI CONCURSUL TEORIILOR PRIVIND CONŢINUTUL ŞI NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI SUBIECTIV DE AUTOR          p.65-71

Download pdf

 

Dorian CHIROŞCA

CONŢINUTUL ŞI NATURA JURIDICĂ A DREPTURILOR AUTORULUI LA INTEGRITATEA OPEREI ŞI DREPTUL LA STIMA REPUTAŢIEI          p.72-76

Download pdf

 

Drept constituţional şi drept administrativ

 

Анна КУШНИР

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.77-80

Download pdf

 

Tudor PAŞCANEANU

CONSIDERAŢII ASUPRA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE          p.81-84

Download pdf

 

Tudor PAŞCANEANU

UNELE reflecţii ÎN LEGĂTURĂ CU STATUTUL JURIDIC SPECIAL AL UNITĂŢII TERITORIALE AUTONOME GĂGĂUZIA          p.85-87

Download pdf

 

Tudor PAŞCANEANU

CONSIDERAŢII ASUPRA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND AUTONOMIA LOCALĂ ÎN BASARABIA SUB REGIMUL ŢARIST RUSESC          p.88-93

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

Sergiu BRÎNZĂ

ROLUL SCOPULUI ÎN PROCESUL DE STABILIRE A GRADULUI PREJUDICIABIL AL FAPTEI          p.94-98

Download pdf

 

Igor CIOBANU

ONU ŞI ROLUL EI ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII CRIMINALITĂŢII         p.99-102

Download pdf

 

Artur REŞETNICOV

IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR DE CALIFICARE ÎN CAZUL FALSIFICĂRII DOCUMENTELOR ELECTRONICE          p.103-107

Download pdf

 

Igor BOTEZATU

ESCROCHERIA SĂVÂRŞITĂ ÎN SFERA DE ASIGURARE          p.108-111

Download pdf

 

Ludmila DUMNEANU

CONCEPTUL DE PEDEAPSĂ ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT          p.112-115

Download pdf

 

Лилия ГЫРЛА

НАРУШЕНИЕ ПО ХАЛАТНОСТИ ПРАВИЛ И МЕТОДОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ       p.116-119

Download pdf

 

Igor CIOBANU, Ion NASTAS

TRĂSĂTURILE DEFINITORII ALE OBIECTULUI CORUPERII PASIVE          p.120-128

Download pdf

 

Mariana GRAMA

ASPECTE GENERALE ALE IRESPONSABILITĂŢII ÎN DREPTUL PENAL          p.129-133

Download pdf

 

Veronica IACUBOI

NECESITATEA APĂRĂRII PENALE A RELAŢIILOR SOCIALE CU PRIVIRE LA LICENŢIERE         p.134-138

Download pdf

 

Adriana EŞANU

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE LEGATE DE PRELEVAREA ORGANELOR SAU ŢESUTURILOR UMANE ÎN STATELE DIN SISTEMUL ANGLO-SAXON          p.139-142

Download pdf

 

Igor HADÎRCĂ

PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ TRANSPUNEREA ÎN DREPTUL INTERN AL REPUBLICII MOLDOVA A PREVEDERILOR CONVENŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI ŞI PRECURSORI          p.143-147

Download pdf

 

Igor HADÎRCĂ

ANGAJAMENTELE INTERNAŢIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN PLANUL COMBATERII TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI ŞI PRECURSORI          p.148-152

Download pdf

 

 

Alexandru MARIŢ

CONCEPTUL DE RISC ŞI RISCUL ÎNTEMEIAT CA UN NOU CAZ CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI INFRACŢIONALE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.153-160

Download pdf

 

Daniel MARTIN, Alexandru CARAPUNARLÎ

UNELE PROBLEME PRIVIND APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSEI PENALE SUB FORMĂ DE MUNCĂ NEREMUNERATĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII          p.161-166

Download pdf

 

Irina MOSCALCIUC

OBIECTUL MATERIAL AL INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE ÎN SFERA CONSUMULUI DE PRODUSE ŞI SERVICII    p.167-174

Download pdf

 

Dumitru MOISEEV

MODERNIZAREA DEFINIŢIEI LEGALE A CONCEPTULUI DE ŞANTAJ          p.175-177

Download pdf

 

 

Maria MUTU-STRULEA

ASPECTE DE DREPT PENAL ÎN ACTIVITATEA MASS-MEDIA          p.178-180

Download pdf

 

Svetlana PRODAN

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE LEGATE DE CREDITARE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ALTOR STATE          p.181-190

Download pdf

 

Vitalie STATI

UNELE ASPECTE ALE CALIFICĂRII INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA art.159 CP RM         p.191-195

Download pdf

 

Sorin TIMOFEI

REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII PENALE PENTRU MONOPOLISMUL INFRACŢIONAL ÎN ŢĂRILE DIN SPAŢIUL CSI          p.196-200

Download pdf

 

Mihaela VIDAICU

CONSIMŢĂMÂNTUL VICTIMEI ÎN DREPTUL PENAL          p.201-206

Download pdf

 

Iancu ZAPOROJAN

EXPERIENŢA LEGISLATIVĂ A UNOR STATE DIN BAZINUL MĂRII NEGRE ÎN CONTRACARAREA INFRACŢIUNII DE DELAPIDARE A AVERII STRĂINE         p.207-211

Download pdf

 

Ştiinţe politice

 

Alla ROŞCA, Natalia ALBU

DIMENSIUNEA SECURITĂŢII NAŢIONALE ÎN ASPECTUL CONSOLIDĂRII STATULUI REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA OPINIEI EXPERŢILOR           p.212-221

Download pdf

 

Victor SACA, Silvia SACA

INTERESUL NAŢIONAL ŞI FACTORUL ETNIC ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA: SEMNIFICAŢII ŞI DETERMINĂRI          p.222-227

Download pdf

 

Diana BENCHECI

MANIFESTAREA ORDINII SOCIALE ÎN SOCIETĂŢILE ÎN TRANZIŢIE          p.228-230

Download pdf

 

Adriana BENIUC

INTEGRAREA EUROPEANĂ CA VECTOR DE POLITICĂ EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.231-233

Download pdf

 

Rodica RUSU

CORELAŢIA DINTRE IDEOLOGIE ŞI PROCESUL POLITIC ÎN SOCIETATEA DE TRANZIŢIE          p.234-236

Download pdf

 

Ion SANDU

SISTEMUL POLITIC INTERNAŢIONAL: ABORDARE CONCEPTUALĂ          p.237-241

Download pdf

 

Asistenţă Socială şi Sociologie

 

Stela MILICENCO

CONCEPŢIA EXCLUZIUNII SOCIALE: ARGUMENTE PENTRU NOI MODALITĂŢI DE ABORDARE A PROBLEMEI INEGALITĂŢII ŞI DEPRAVĂRII          p.242-247

Download pdf

 

Mariana BUCIUCEANU

EFICIENŢA MECANISMELOR DE CONTROL SOCIAL PRIVIND DIMINUAREA DELINCVENŢEI ÎN RÂNDUL TINERETULUI          p.248-254

Download pdf

 

Marcela DILION

ROLUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN PROMOVAREA REFORMEI SISTEMULUI REZIDENŢIAL DE ÎNGRIJIRE А COPILULUI DIN REPUBLICA MOLODVA          p.255-259

Download pdf

 

Diana CHEIANU-ANDREI

IMPACTUL EMIGRAŢIEI ASUPRA COMUNITĂŢII DE ORIGINE          p.260-266

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Mariana Tacu

PERSUASIUNEA: ARTA SAU PUTEREA DE A CONVINGE          p.267-269

Download pdf

 

Vladimir MADAN

DE LA PUBLICITATE POLITICĂ – LA MEDIA MARKETNG POLITIC        p.270-272

Download pdf

 

Ion BUNDUCHI

ELEMENTE COERCITIVE PENTRU LIBERTATEA DE EXPRESIE ÎN REGLEMENTĂRILE AUDIOVIZUALULUI NAŢIONAL          p.273-279

Download pdf

 

Mihail GUZUN

MASS-MEDIA ŞI IDENTITATEA NAŢIONALĂ          p.280-284

Download pdf

 

Dorel COSMA

CORELAŢIA AUTOR–TEXT          p.285-287

Download pdf

 

Victor MORARU, Tatiana SOCOLOV

IDENTITATEA JURNALISMULUI COMUNITAR          p.288-292

Download pdf

 

Aneta GONŢA

CONCEPTUL ŞI DIMENSIUNILE AXIOLOGICE ALE IMAGINII DE ŢARĂ           p.293-300

Download pdf

 

Ludmila RUSNAC

EFECTELE VIOLENŢEI TELEVIZATE ASUPRA COPIILOR          p.301-303

Download pdf

 

Olga OSADCII

CADRUL STRATEGIC PENTRU COMUNICARE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA: ESENŢĂ, OPORTUNITĂŢI ŞI DIMENSIUNI           p.304-308

Download pdf

 

Liliana VIŢU

DISCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN PRIMUL DECENIU DE INDEPENDENŢĂ: O CONTRADICŢIE ÎN TERMENI          p.309-315

Download pdf

 

Oксана РУСНАК

РОЛЬ ЮМОРА В ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ          p.316-320

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.