Nr. 5 (15) (2008)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Gheorghe CIOCANU

MISIUNEA ŞI VALORILE UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA          p.5-8

Download pdf

 

Elena MURARU, Otilia DANDARA, Angela SPINEI

CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CALIFICĂRILE PROFESIONALE, FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR)          p.9-14

Download pdf

 

Vladimir GUŢU, Mihai PAIU

LINIAMENTE ALE MODERNIZĂRII SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.15-20

Download pdf

 

Elena MURARU, Otilia DANDARA, Angela SPINEI

REPERE CONCEPTUALE PRIVIND IMPLEMENTAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMâNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.21-27

Download pdf

 

Victoria COJOCARU

ORIENTĂRI STRATEGICE PRIVIND RENOVAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.28-31

Download pdf

 

Larisa VÎRTOSU

EDUCATION FOR ALL IN ACTION: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES          p.32-37

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Stela CEMORTAN

PROBLEMA FORMĂRII MATURITĂŢII ŞCOLARE ŞI A COMPORTAMENTELOR DE BAZĂ ÎN PREŞCOLARITATE          p.38-41

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

ASPECTE EVOLUTIVE ÎN PARADIGMA DIDACTICII UNIVERSITARE          p.42-45

Download pdf

 

Georgeta PÂNIŞOARĂ, Ion-Ovidiu PÂNIŞOARĂ

MOTIVAŢIA PENTRU CARIERA DIDACTICĂ – CONDIŢIE IMPORTANTĂ A PROGRESULUI SOCIAL          p.46-53

Download pdf

 

Валентина БОТНАРЬ, Валентина ГЕЛЛО

ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ          p.54-58

Download pdf

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN ROMÂNIA – MODELE ŞI DISCUŢII          p.59-62

Download pdf

 

Natalia PLEŞCA

METODE DE EVALUARE ÎN INSTRUIREA LA DISTANŢĂ          p.63-67

Download pdf

 

Otilia CLIPA

VALENŢELE FORMATIVE ALE EVALUĂRII ÎN CADRUL MEDIULUI UNIVERSITAR          p.68-71

Download pdf

 

Ludmila DARII

CURRICULUMUL UNIVERSITAR CA OBIECT AL EVALUĂRII: ABORDARE SISTEMICO-HOLISTICĂ          p.72-76

Download pdf

 

Camelia STĂICULESCU

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA – PARTENERE ÎN EDUCAŢIE          p.77-82

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

EDUCAŢIA PROSPECTIVĂ — DIMENSIUNE A EVOLUŢIEI ŞI PROGRESULUI          p.83-85

Download pdf

 

Valentina BODRUG-LUNGU

FAMILIA CA INSTITUŢIE DE SOCIALIZARE DE GEN          p.86-91

Download pdf

 

Tatiana RACU

VARIABILE SOCIALE ŞI PEDAGOGICE PRIVIND EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIA DEMOCRATICĂ          p.92-95

Download pdf

 

Elena DĂNESCU

VALENŢELE FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR ARTISTICO-PLASTICE ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ          p.96-99

Download pdf

 

Angela POPESCUL

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII FACULTĂŢILOR INGINEREŞTI PRIN REZOLVAREA PROBLEMELOR POZIŢIONALE ŞI METRICE          p.100-103

Download pdf

 

Elena RAILEAN

PROCESUL DE ELABORARE A MANUALULUI ELECTRONIC ÎN CONCEPTUL PARADIGMEI UMANISTE ŞI A TEORIEI SISTEMELOR BIOECOLOGICE          p.104-111

Download pdf

 

Daniel Ovidiu CROCNAN

INTERDISCIPLINARITATEA CA STRUCTURĂ DE DEZVOLTARE A UNUI OPŢIONAL          p.112-114

Download pdf

 

Argentina CHIRIAC

COMPETENŢELE INTERCULTURALE: DEFINIRE ŞI PARTICULARITĂŢI          p.115-119

Download pdf

 

Ana DABIJA

EXIGENŢELE ANGAJATORILOR VIZAVI DE COMPETENŢELE PROFESIONALE ALE TINERILOR SPECIALIŞTI          p.120-124

Download pdf

 

Елена ГНАТЫШИНА

ПОДГОТОВКA ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА          p.125-126

Download pdf

 

Daliana TASCOVICI

SPECIFICUL COMUNICĂRII ÎN SALA DE CLASĂ          p.127-130

Download pdf

 

Rodica PRODAN

DECIZII DE RISC – TENDINŢĂ CĂTRE SUCCES          p.131-136

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR DE COMUNICARE ÎNTR-O CLASĂ DE ELEVI          p.137-145

Download pdf

 

Istoria gândirii pedagogice

 

Sorin CRISTEA

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) (PARTEA I)          p.146-150

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Inga RUSU, Carolina PLATON

ABORDAREA CONSTRUCTIVĂ A CONFLICTULUI ÎN CUPLURILE TINERE          p.151-154

Download pdf

 

Natalia COJOCARU

O ISTORIE RECENTĂ „POVESTITĂ”: DISCURS ŞI REPREZENTARE DESPRE 1989          p.155-158

Download pdf

 

Veronica CALANCEA

ETIOPATOGENIA ULCERULUI GASTRIC ŞI DUODENAL          p.159-163

Download pdf

 

Sofiana TOCARI

DIMENSIUNILE IMAGINII DE SINE          p.164-166

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Анна КАТАЛИЙЧУК

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У НЕВРОТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ          p.167-171

Download pdf

 

Ольга КОРОЙ

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ          p.172-174

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ          p.175-178

Download pdf

 

Elena PUZUR

CARACTERISTICILE PROCESULUI DE ADAPTARE PSIHOSOCIALĂ A STUDENŢILOR LA MEDIUL UNIVERSITAR          p.179-183

Download pdf

 

Didactici particulare

 

Valentina MÎSLIŢCHI

UNELE ASPECTE ALE FORMĂRII COMPETENŢELOR DE APLICARE A FORMELOR GRAMATICALE ALE SUBSTANTIVULUI LA COPII          p.184-190

Download pdf

 

Daniela PASCARU

MONITORIZAREA CITIRII INDIVIDUALE          p.191-192

Download pdf

 

Olimpiada ARBUZ-SPATARI, Ana SIMAC

CRITERII DE EVALUARE A CREATIVITĂŢII ARTISTICE LA STUDENŢI ÎN CADRUL CURSULUI DE ARTĂ TEXTILĂ          p.193-197

Download pdf

 

Vladimir BABII

MODELE DE EFICIENTIZARE A ACŢIUNII MUZICAL-ARTISTICE A ELEVULUI          p.198-202

Download pdf

 

Ana ARŞER, Irina MELNIC

SEMNIFICAŢIA ŞI ACTUALITATEA CONCEPTULUI DE TACT PEDAGOGIC          p.203-205

Download pdf

 

Лина КИСЛЯКОВА

ВЫВОД ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ ЛЮБОГО ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА          p.206-209

Download pdf

 

Recenzii

 

PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR          p.210-212

Download pdf

 

DIDACTICA PENTRU ADULŢI DIN PERSPECTIVĂ MOTIVAŢIONALĂ          p.213-214

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.