Nr. 5 (25) (2009)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Vladimir GUŢU, Nicolae BUCUN, Stela CEMORTAN, Vladimir PÂSLARU, Violeta MIJA, Nadejda VELIŞCO, Adrian GHICOV, Eugenia PARLICO, Valeriu VOLCOV

CONCEPŢIA EDUCAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.5-16

Download pdf

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

POLITICI EUROPENE ŞI ROMÂNEŞTI PRIVIND EDUCAŢIA NONFORMALĂ          p.17-19

Download pdf

 

Георге РУДИК

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И РЕАЛИИ МЕТАСИСТЕМНЫЙ НАУКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ          p.20-23

Download pdf

 

Lilia CEBANU

TENDINŢE MODERNE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE          p.24-26

Download pdf

 

Victoria COJOCARU

EVALUAREA PROGRAMELOR/PROIECTELOR DE CERCETARE          p.27-29

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Otilia DANDARA

ÎNVĂŢAREA ACADEMICĂ INDEPENDENTĂ – MODALITATE DE FORMARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE          p.30-33

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

REGLAREA PREDĂRII ÎN BAZA STILULUI DE ÎNVĂŢARE AL STUDENŢILOR          p.34-41

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

MANAGEMENTUL PROIECTULUI – O INOVAŢIE ÎN CURRICULUMUL PSIHOPEDAGOGIC UNIVERSITAR          p.42-46

Download pdf

 

Stela CEMORTAN

ASPECTE METODOLOGICE DE PREGĂTIRE A COPIILOR PENTRU ŞCOALĂ PRIN FORMAREA COMPETENŢELOR ELEMENTARE DE ÎNVĂŢARE ŞI A ATITUDINILOR          p.47-49

Download pdf

 

Maia ŞEVCIUC

TENDINŢE EDUCAŢIONALE PRIVIND PREVENIREA ŞI DEPĂŞIREA INSUCCESULUI ŞCOLAR          p.50-55

Download pdf

 

Tatiana REPIDA, Ianna PERCIULEAC

VIOLENŢA ŞCOLARĂ (STUDIU COMPARATIV)          p.56-60

Download pdf

 

Ana DABIJA

DESCRIPTORII DE PERFORMANŢE ACADEMICE PRIN PRISMA CADRULUI EUROPEAN AL CALIFICĂRILOR          p.61-62

Download pdf

 

Tatiana PUŞCA

COMPETENŢELE PROFESIONALE: ASPECTE TEORETICE          p.63-65

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

ROLUL UNIVERSITĂŢII ÎN PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR DE PERSPECTIVĂ          p.66-71

Download pdf

 

Valeria PASCARU-GONCEAR

ROLUL CONSILIERII EDUCAŢIONALE ÎN INSTITUŢIA PREUNIVERSITARĂ          p.72-74

Download pdf

 

Valentina BOTNARI, Maria IANIOGLO

MEDIUL MULTIETNIC – SOLICITANT AL COMPETENŢEI DE COMUNICARE ASERTIVĂ          p.75-81

Download pdf

 

Oxana SCUTELNIC

SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE ÎN ECHIPĂ          p.82-85

Download pdf

 

Elena RAILEAN

INDICELE DE CALITATE A MANUALULUI ELECTRONIC          p.86-93

Download pdf

 

Magdalena DUMITRANA

CONSTRUIREA SPAŢIULUI EDUCAŢIONAL – COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI PROCESULUI EDUCAŢIONAL          p.94-98

Download pdf

 

Liuba BOTEZATU

PRINCIPIUL GRAŢIERII: POSIBILITATEA DE REÎNTOARCERE LA ESENŢĂ          p.99-103

Download pdf

 

Valentina BODRUG-LUNGU

POLITICILE EDUCAŢIONALE PRIN PRISMA DE GEN – REPERE FUNDAMENTALE ALE POLITICII NAŢIONALE DE ASIGURARE A EGALITĂŢII DE GEN          p.104-107

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

ROLUL MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ          p.108-113

Download pdf

 

Ina BAXAN

FORMAREA COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE DIN PERSPECTIVA ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI          p.114-118

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Владимир ГУТОРОВ, Людмила АНЦИБОР

ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ ПОЛИТИКИ: «СПОР ДРЕВНИХ И НОВЫХ» И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ИТОГИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.          p.119-124

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Оксана КИЛДЕСКУ

МАКИАВЕЛЛИЗМ КАК ФАКТОР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ          p.125-131

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ          p.132-135

Download pdf

 

Didactici particulare

 

Nadejda VELIŞCO, Galina DRAGALINA, Svetlana KUDRIŢKAIA , Mihai REVENCO, Petru CHETRUŞ

ASPECTE PRIVIND FORMAREA INIŢIALĂ A TINERILOR PEDAGOGI DE CHIMIE ÎN CONTEXTUL REFORMELOR EDUCAŢIONALE          p.136-138

Download pdf

 

Marcel TELEUCĂ, Ilie LUPU

PRINCIPALELE TENDINŢE DIAGNOSTICE ÎN INSTRUIREA ELEVILOR SUPRADOTAŢI LA MATEMATICĂ          p.139-140

Download pdf

 

Vladimir BABII

EDUCAŢIA MUZICAL-ARTISTICĂ A ELEVILOR: O VEDERE PRAXIOLOGICĂ          p.141-144

Download pdf

 

Nadejda BARALIUC

COMPETENŢA DE RECEPTARE LITERAR-ARTISTICĂ, EVALUAREA EI PRIN JOCUL-DRAMATIZARE          p.145-147

Download pdf

 

Nona DEINEGO

UTILIZAREA APLICAŢIEI MOODLE LA EVALUAREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE A STUDENŢILOR LA DISCIPLINA BAZELE PROGRAMĂRII          p.148-152

Download pdf

 

Mariana ŢÎBULAC

DIMENSION EUROPEENNE DANS L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE ET DANS LA CULTURE. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE AU XXIe SIECLE          p.153-155

Download pdf

 

Tatiana BULARGA

FUNCŢIILE INTERESULUI ARTISTIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL          p.156-158

Download pdf

 

Marta COSTRIŢCHI

EDUCAŢIA MUZICALĂ ÎN INSTITUŢIILE PREUNIVERSITARE          p.159-166

Download pdf

 

Пётр СИКУР

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ГОЛОСА          p.167-171

Download pdf

 

Пётр СИКУР

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗГОВОРНОГО И ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ С ПОМОЩЬЮ ИНТОНАЦИОННО-РЕЧЕВОГО МЕТОДА          p.172-176

Download pdf

 

Educaţia adulţilor

 

Лилиана ПОСЦАН

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В МОЛДОВЕ          p.177-185

Download pdf

 

Aniversări

 

Carolina PLATON – PROFIL JUBILIAR          p.186

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.