Nr. 5 (35) (2010)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Gheorghe CIOCANU

AUTONOMIA UNIVERSITARĂ: DECLARAŢIE, DEZIDERAT SAU REALITATE           p.5-8

Download pdf

 

Loretta HANDRABURA, Valentina BODRUG-LUNGU

DIMENSIUNEA DE GEN ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI          p.9-16

Download pdf

 

Tatiana CALLO

SECULARIZAREA ŞTIINŢEI PEDAGOGICE ÎNTR-UN PROCES DE UE-IZARE          p.17-22

Download pdf

 

Galina MARTEA

EVOLUŢIA SCHIMBĂRILOR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ          p.23-24

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Larisa CUZNEŢOV, Mariana ZAHARIA

FUNDAMENTE ŞI STRATEGII DE VALORIFICARE A RELAŢIEI ŞCOALĂ–FAMILIE–COMUNITATE ÎN CONTEXTUL FORMĂRII IMAGINII INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MEDIUL RURAL          p.25-29

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

INTERCULTURALITATEA CA DIMENSIUNE ACTUALĂ A CURRICULUMULUI  PEDAGOGIC UNIVERSITAR          p.30-35

Download pdf

 

Argentina CHIRIAC

PROIECTAREA CROSS-CURRICULUMULUI EDUCAŢIEI INTERCULTURALE          p.36-40

Download pdf

 

Olga DUHLICHER

POSTMODERNISMUL – CADRU AL DIVERSITĂŢII EDUCAŢIONALE          p.41-46

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

PROFILURI DE AUTOREGLARE A ÎNVĂŢĂRII LA STUDENŢII PSIHOPEDAGOGI          p.47-52

Download pdf

 

Elvira GRÎU

SEMNIFICAŢIILE STILULUI DE CONDUCERE ÎN PROCESUL IMPLEMENTĂRII DE CALITATE A CURRICULUMULUI ŞCOLAR          p.53-59

Download pdf

 

Nina SOCOLIUC

MODALITĂŢI DE FORMARE A COMPETENŢELOR PEDAGOGICE LA CADRELE DIDACTICE DIN CICLUL PRIMAR          p.60-63

Download pdf

 

Tatiana RUSULEAC

ASPECTE TEORETICE PRIVIND STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL SISTEMULUI COMPETENŢELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PENTRU CLASELE PRIMARE          p.64-68

Download pdf

 

Viorelia LUNGU, Tatiana REPIDA

EDUCAŢIA PROSPECTIVĂ – O NOUA ÎNŢELEGERE A RAPORTULUI: TRECUT–PREZENT–VIITOR           p.69-74

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

CALITATEA ŞI PERFORMANŢA RESURSELOR UMANE – OBIECTIVE ALE EDUCAŢIEI PROSPECTIVE ÎN CADRUL UNIVERSITAR          p.75-84

Download pdf

 

Ludmila DARII, Elena OZEROVA

CARACTERIZAREA PSIHOCOMPORTAMENTALĂ A COPIILOR DOTAŢI DIN CICLUL PRIMAR          p.85-90

Download pdf

 

Ludmila DARII, Ana DABIJA

FACTORII CE CONDIŢIONEAZĂ SUCCESUL ŞCOLAR           p.91-95

Download pdf

 

Ирина ВАРБАН

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА         p.96-100

Download pdf

 

Tatiana REPIDA

PROBLEMATIZAREA ÎN PREDAREA–ÎNVĂŢAREA ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI (CADRU TEORETICO-APLICATIV)          p.101-105

Download pdf

 

Ionuţ VLADESCU

CONCEPTUALIZAREA ÎNVĂŢĂRII SITUATIVE DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII DIDACTICE          p.106-111

Download pdf

 

Liuba CIOBANU-MOCANU

ÎNTREBAREA – ELEMENT DE BAZĂ AL COMUNICĂRII          p.112-119

Download pdf

 

Corina NEGARA

FORMAREA INIŢIALĂ A PROFESORULUI DE INFORMATICĂ: ASPECTE DIDACTICE          p.120-126

Download pdf

 

Liliana SARANCIUC-GORDEA

PREVEDERI PRIVIND FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE CA TRANSMIŢĂTORI AI VALORILOR ECOLOGICE SOCIETĂŢII          p.127-130

Download pdf

 

Rodica PRODAN

COMPETENŢA DE A LUA DECIZII MANAGERIALE          p.131-138

Download pdf

 

Valeria PASCARU-GONCEAR

IMPACTUL COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ASUPRA ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ          p.139-142

Download pdf

 

Людмила ДАРИЙ

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ          p.143-151

Download pdf

 

Aliona AFANAS

O VIZIUNE ASUPRA SISTEMULUI DE VALORI          p.152-156

Download pdf

 

Maria BRAGHIŞ

PRACTICI DE OPTIMIZARE A PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL LA TREAPTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR          p.157-164

Download pdf

 

Vitalii BOLBOCEANU

MEDIA ŞI EDUCAŢIA TINERILOR          p.165-171

Download pdf

 

Angela TELEMAN

ACCEPŢIUNI ŞTIINŢIFICE ALE INTERFERENŢEI EDUCAŢIEI ECOLOGICE ŞI ŞTIINŢELOR NATURII ÎN CLASELE PRIMARE          p.172-178

Download pdf

 

Victoria COJOCARU, Elena Roxana TICUŢĂ

PROBLEMA ANTREPRENORIATULUI DIN PERSPECTIVA EXPERIENŢELOR EDUCAŢIONALE          p.179-186

Download pdf

 

Elena Roxana TICUŢĂ

CADRUL CONCEPTUAL AL ACŢIUNII EDUCAŢIONALE DE FORMARE A COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE          p.187-192

Download pdf

 

Cristina-Viorica DODU

COORDONATE EPISTEMOLOGICE ÎN VIZIUNEA LUI PIAGET          p.193-198

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Ana SÎRBU

RELAŢIA DINTRE STRESUL PSIHIC ŞI MECANISMELE DE APĂRARE LA ADOLESCENŢI DIN PERSPECTIVA DE GEN          p.199-202

Download pdf

 

Natalia COJOCARU

PSIHOLOGIA MASELOR: DE LA GUSTAVE LE BON LA SERGE MOSCOVICI          p.203-206

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

РОЛЬ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ПРОЦЕССЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН          p.207-211

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Светлана КОНСТАНТИНОВА, Татьяна МЯСНИКОВА

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООТНОШЕНИЯ И УРОВНЯ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ          p.212-218

Download pdf

 

Tatiana TURCHINĂ, Irina LICA

ANDROGINIA PSIHICĂ ŞI STAREA SUBIECTIVĂ DE BINE LA CELIBATARI          p.219-224

Download pdf

 

Mihaela NEGRU

PERSPECTIVE EUROPENE ÎN SELECŢIA DE PERSONAL          p.225-231

Download pdf

 

Aliona PALADI

DIMENSIUNI ALE INTELIGENŢEI APRECIATIVE: STILUL APRECIATIV          p.232-235

Download pdf

 

Inga RUSU

DIMENSIUNEA AFECTIVĂ A COMUNICĂRII ÎN DIADA CONJUGALĂ          p.236-241

Download pdf

 

Galina PRAVIŢCHI

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ÎNGRIJIRII PALIATIVE          p.242-247

Download pdf

 

Diana ŢOPA

UN NOU MODEL DE DIAGNOSTICARE A TULBURĂRILOR SPECIFICE DE PERSONALITATE         p.248-256

Download pdf

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Ilie LUPU, Liubov ZASTÎNCEANU

IMPACTUL INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR ASUPRA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MATEMATIC          p.257-259

Download pdf

 

Iraida BRĂDULEAC

ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ A MATEMATICII ÎN LICEU          p.260-262

Download pdf

 

Violeta OSIPOV

BAZELE METODOLOGICE DE UTILIZARE A SISTEMULUI ELECTRONIC INTEGRAT MAPLE LA STUDIEREA MATEMATICII          p.263-267

Download pdf

 

Valeria DUCA

PARTICULARITĂŢI PSIHOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII VORBIRII DIALOGATE LA STUDENŢI ÎN PROCESUL DE PREDARE A LIMBII FRANCEZE          p.268-271

Download pdf

 

Estela STARICOV

CONŢINUTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI ŞI MOTIVAREA COMUNICATIVĂ          p.272-276

Download pdf

 

Daniel Ovidiu CROCNAN

ELUDAREA CONCEPTELOR ERONATE ÎN FIZICĂ ÎN CADRUL CURSURILOR OPŢIONALE          p.277-282

Download pdf

 

Diana BUNEA

NOTE METODICE: TRANSPUNEREA SCENICĂ A UNUI OBICEI POPULAR         p.283-285

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Educaţia adulţilor

 

Ирина ВАРБАН

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН В ОБЩЕСТВЕ          p.286-289

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.