Nr. 6 (36) (2010)

 

Biologie Vegetală

 

Андрей ШУТОВ, Ирина КАХОВСКАЯ, Анжела РУДАКОВА, Наталия ЛАПТЕВА, Анна ШАЛЛАУ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, ФИЛОГЕНИЯ И СТРАТЕГИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО АНАЛИЗА БЕЛКОВ         p.5-8

Download pdf

 

Наталия ЛАПТЕВА, Эллина МАКАЕВА, Сергей РУДАКОВ, Анжела РУДАКОВА, Ирина КАХОВСКАЯ, Андрей ШУТОВ

СМЕШАННЫЙ ТИП ПРОТЕОЛИЗА 11S ГЛОБУЛИНА КЕДРА ПАПАИНОМ          p.9-13

Download pdf

 

Ludmila BATÎR

MODIFICAREA CONŢINUTULUI DE PROTEINE ŞI PEPTIDE ÎN BIOMASA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS LA CULTIVARE ÎN PREZENŢA UNOR COMPUŞI COORDINATIVI NOI AI Cu(II)          p.14-19

Download pdf

 

Gheorghe ŞIŞCANU, Anatol CECAN, Petru KINTEA, Serghei ŞVEŢ

STUDII PRIVIND IMPACTUL PREPARATULUI MELONGOZIDA O ASUPRA ACTIVITĂŢII ENZIMATICE, CREŞTERII VEGETATIVE ŞI RODIRII LA POMII DE MĂR          p.20-23

Download pdf

 

Gheorghe ŞIŞCANU, Anatol CECAN, Tudor RALEA

IMPACTUL PREPARATULUI MELONGOZIDA O ÎN COMBINAŢIE CU MICROELEMENTE ASUPRA FORMĂRII ŞI ACTIVITĂŢII APARATULUI FOTOSINTETIC LA POMII DE MĂR          p.24-28

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU

ACTIVITATEA ENZIMATICĂ ŞI CONŢINUTUL GLUCIDELOR ÎN FRUNZE, CREŞTEREA VEGETATIVĂ ŞI FORMAREA MUGURILOR DE ROD SUB INFLUENŢA PREPARATULUI MELONGOZIDA O ŞI A MICROELEMENTELOR LA POMII DE MĂR          p.29-33

Download pdf

 

Anatol CECAN, Gheorghe ŞIŞCANU, Pentru CHINTEA, Serghei ŞVEŢ

PREPARATUL MELONGOZIDA O ÎN AMESTEC CU MICROELEMENTE ŞI IMPACTUL ASUPRA CONŢINUTULUI GLUCIDELOR ŞI A SUBSTANŢEI USCATE ÎN FRUNZE LA POMII DE MĂR          p.34-37

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Constantin BULIMAGA, Nadejda GRABCO, Vladimir MOLGÂLDEA, Corina NEGARA

CONTRIBUŢII LA CERCETAREA ALGOFLOREI r. BÂC ÎN LIMITELE mun. CHIŞINĂU          p.38-43

Download pdf

 

Constatin BULIMAGA, Nadejda GRABCO, Corina NEGARA, Andrian ŢUGULEA

VEGETAŢIA DIN LUNCA r. BÂC, SECTORUL URBAN CHIŞINĂU          p.44-48

Download pdf

 

Petru CUZA, Gheorghe FLORENŢĂ

PARTICULARITĂŢILE DE CREŞTERE A PUIEŢILOR STEJARULUI PUFOS (QUERCUS PUBESCENS WILD.) DE DIFERITĂ PROVENIENŢĂ ECOLOGICĂ          p.49-52

Download pdf

 

Александр ДАНИЛОВ

МЕСТО И РОЛЬ БАРХАТА АМУРСКОГО В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.53-58

Download pdf

 

Александр ДАНИЛОВ

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА         p.59-64

Download pdf

 

Mihai MÎRZA, Iulian MAMAI

EVALUAREA ŞI TENDINŢELE DEZVOLTĂRII ARBORETELOR SECTORULUI SILVIC CĂLINEŞTI DIN CADRUL REZERVAŢIEI ŞTIINŢIFICE „PĂDUREA DOMNEASCĂ”          p.65-68

Download pdf

 

Eric PROSII

DINAMICA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER AL OCOLULUI SILVIC OLIŞCANI          p.69-72

Download pdf

 

Eric PROSII

EVOLUŢIA STĂRII DE SĂNĂTATE A ARBORETELOR DIN CADRUL OCOLULUI SILVIC OLIŞCANI ÎN BAZA DATELOR DE MONITORING FORESTIER          p.73-75

Download pdf

 

Leonid POPOV

ASPECTUL ECOLOGIC AL IERBURILOR PERENE PENTRU MENŢINEREA FERTILITĂŢII CERNOZIOMULUI PUTERNIC ERODAT ŞI MINIMIZAREA SCURGERILOR DE SUPRAFAŢĂ          p.76-81

Download pdf

 

Aurelia STÎNGACI

VIRIN – ABB-3 – O PÂRGHIE EFICIENTĂ A AGRICULTURII ECOLOGICE          p.82-86

Download pdf

 

Aurelia STÎNGACI

RAVAGIILE CAUZATE DE OMIDA PĂROASĂ A DUDULUI (HYPHANTRIA CUNEA) ÎN MOLDOVA ŞI COMBATEREA CU PREPARATUL ECOLOGIC PUR VIRIN–ABB-3          p.87-93

Download pdf

 

Biologie umană şi animală

 

Лидия КОЖОКАРЬ, Аурелия КРИВОЙ

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ          p.94-98

Download pdf

 

Лидия КОЖОКАРЬ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И СТРЕССА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ         p.99-104

Download pdf

 

Violeta GANDABESCU, Olesea PERCIUN, Ecaterina PALADI

STAREA FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI COAGULANT LA ACŢIUNEA CARENŢEI PROTEICE DE DIFERITĂ DURATĂ          p.105-108

Download pdf

 

Ecaterina PALADI, Liuba BUDEANU, Liuba PERCIUN, Odeta ŢIGĂNAŞ, Elena BABĂRĂ

ACŢIUNEA DIMINUĂRII ACTIVITĂŢII MUSCULARE DE DIFERITĂ DURATĂ ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A UNOR INDICI HEMATOLOGICI          p.109-113

Download pdf

 

Ion MEREUŢA

DINAMICA SPECTRULUI FRACŢIILOR PROTEICE ALE MATERIALULUI SEMINAL UMAN SUB INFLUENŢA STRESĂRII HIPO-HIPERTERMICE          p.114-116

Download pdf

 

Ala POGORLEŢCHI, Mariana CORMAN

PARTICULARITĂŢILE APLICĂRII GIMNASTICII MEDICALE ŞI MASAJULUI ÎN GERIATRIE          p.117-119

Download pdf

 

Людмила КУЛИКОВА

ФАУНА КЛЕЩЕЙ ACARIFORMES ET PARASITIFORMES ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ДНЕСТРА И ЕГО ПРИТОКОВ          p.120-127

Download pdf

 

Natalia DONICA

STATUTUL IMUN AL PURCEILOR OBŢINUŢI DE LA SCROAFE CU ADMINISTRAREA REMEDIULUI ,,APIFITOSTIMULINĂ” ÎN PERIOADA POSTNATALĂ TIMPURIE          p.128-134

Download pdf

 

Татьянa ЯКИМОВА

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АПИДЕРМИН НА ДИНАМИКУ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАНЕ          p.135-141

Download pdf

 

Chimie

 

Николай Ботезату, Татьяна МАРДАРЬ, Анжела ТОРОДИЙ, Геннадий БЕЛИК

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ ПЕСТИЦИДОВ          p.142-144

Download pdf

 

Alexandru CRĂCIUN, Vladimir ENE, Vasile PLĂMĂDEALĂ, Ilie BEIU

CERCETĂRI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA OZONULUI ÎN MOTOARELE CU ARDERE INTERNĂ ÎN SCOPUL REDUCERII EMISIILOR NOCIVE          p.145-148

Download pdf

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.