Nr. 6 (96) 2016

Biologie

 

Valentina BULIMAGA, Liliana ZOSIM, Maria PISOVA, Valeriu RUDIC , Sergiu ŞOVA

INFLUENŢA SELENITULUI DE Fe(III) ŞI A INTENSITĂŢII DE ILUMINARE ASUPRA CONŢINUTULUI DE FICOBILIPROTEINE, SELENIU ŞI FIER ÎN BIOMASA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS          p.3-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ala CHERDIVARĂ, Angela RUDAKOVA, Serghei RUDAKOV, Andrei ŞUTOV

PROTEOLIZA LIMITATĂ A ALERGENULUI ARA H1, GLOBULINA DE REZERVĂ 7S DIN SEMINŢELE DE ARAHIDE          p.10-15

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela RUDAKOVA., Valentina BULIMAGA, Maria PISOVA, Veaceslav REVA, Natalia CLIMOVA, Sergiu RUDAKOV, Liliana ZOSIM

EVALUAREA SPECTRULUI DE PEPTIDE LA FRACŢIONAREA PRIN METODE CROMA¬TOGRA-FICE A HIDROLIZATELOR ENZIMATICE ALE FICOCIANINEI ŞI Se-FICOCIANINEI          p.16-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu DOBROJAN, Galina DOBROJAN

CARACTERISTICA METODELOR UTILIZATE PENTRU OBŢINEREA ÎN CULTURĂ A ALGELOR CIANOFITE          p.21-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina DOBROJAN

UNELE ASPECTE TAXONOMICE ALE STUDIERII GENULUI ANABAENOPSIS          p.25-28

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена ПЕЛЯХ, Виктор МЕЛНИК, Василий ЧОБАНУ, Ион УНГУРЯНУ

РАСТЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЦИТРАЛЯ В ЭФИРНОМ МАСЛЕ          p.29-33

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria DUCA, Angela PORT, Steliana CLAPCO, Adriana ACCIU

CARACTERISTICA GENOMULUI LA OROBANCHACEAE          p.34-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Людмила КОРЛЭТЯНУ, Виктория МИХАИЛЭ, Анатолиe ГАНЯ

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ХРАНЕНИЯ СЕМЯН КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ TRITICUM AESTIVUM L. И TRITICUM DURUM L.          p.39-43

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria MAGHER

DEPISTAREA ŞI IDENTIFICAREA FOCULUI BACTERIAN AL ROZACEELOR LA CULTURILE POMICOLE          p.44-51

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria TIMOŞCO, Victoria BOGDAN, Aliona VELCIU

UTILITATEA UNOR GENURI DE BACTERII INTESTINALE ŞI SEMNIFICAŢIA LOR ÎN          SĂNĂTĂTEA ORGANISMULUI          p.52-57

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Алла ДОНОС, Светлана ГАРАЕВА, Анна ЛЕОРДА, Влада ФУРДУЙ, Галина ПОСТОЛАТИ, Галина РЕДКОЗУБОВА

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ И РЕКУРРЕНТНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ          p.58-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena BOUNEGRU

CONCEPT DESPRE STIGMATIZAREA PACIENŢILOR CU EPILEPSIE          p.65-69

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Constanţa MADAN

IMPACTUL PSIHIATRICO-LEGAL AL INFRACŢIUNILOR SEXUALE ÎMPOTRIVA MINORILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.70-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru POPOV

TULBURĂRILE PSIHICE LA BOLNAVII DE EPILEPSIE ÎN PERIOADA DE REMISIUNE          p.76-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru BULAT, Denis BULAT, Ion TODERAŞ, Nina FULGA

INVAZIA GHIDRINULUI – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 ÎN FLUVIUL NISTRU (LIMITELE REPUBLICII MOLDOVA) ŞI FACTORII DETERMINANŢI          p.83-90

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru BULAT, Denis BULAT

IHTIOFAUNA FLUVIULUI NISTRU ŞI RÂULUI PRUT ÎN ANUL 2016          p.91-107

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ho Anh TUAN

FAMILY TERAPONTIDAE IN GIANH ESTUARY AND GIANH DOWNSTREAM FROM VIETNAM          p.108-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria SANDU, Sergiu ŢURCAN

INDICELE CLORO-ALCALIN AL APELOR SUBTERANE ÎN FUNCŢIE DE CONCENTRAŢIA NITRAŢILOR DIN APĂ          p.114-120

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Chimie

 

Viorica GLADCHI, Nelli GOREACEVA, Elena BUNDUCHI

SUBSTANŢELE ORGANICE ÎN APELE NISTRULUI MIJLOCIU          p.121-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Нелли ГОРЯЧЕВА, Виорика ГЛАДКИЙ, Елена БУНДУКИ

ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОД ТРАНСГРАНИЧНОГО УЧАСТКА ДНЕСТРА          p.126-132

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela LIS

FOTOLIZA DIRECTĂ A CISTEINEI ŞI TIOUREEI ÎN SOLUŢII APOASE          p.133-141

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vera MATVEEVICI, Maria GONŢA, Larisa MOCANU, Viorica IAMBARŢEV

ÎNLĂTURAREA AMESTECULUI DE COLORANŢI ŞI DISPERSANŢI DIN SOLUȚII PRIN APLICAREA METODELOR DE ELECTROFLOTOCOAGULARE ŞI ADSORBŢIE          p.142-152

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghi NICULIŢA

POLUAREA MEDIULUI ECOURBAN ŞI MODALITĂŢI DE REDUCERE A EI          p.153-157

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor COVALIOV, Valentin BOBEICĂ, Olga COVALIOVA, Vladimir NENNO

EFICIENTIZAREA OBŢINERII SEDIMENTELOR FURAJERE B12 -VITAMINIZATE DIN APE REZIDUALE AGROINDUSTRIALE: 2. MODIFICĂRI ALE UTILAJULUI          p.158-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion TODERAŞ, Aurelian GULEA, Elena ROŞCOV, Olga GARBUZ

BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM          p.164-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Raisa NASTAS, Vasile RUSU, Tudor LUPAŞCU

STABILIREA PROPRIETĂŢILOR ACIDO-BAZICE ALE CĂRBUNILOR ACTIVI          p.170-177

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana PALAMARCIUC, Angela SÎRBU, Oleg PALAMARCIUC

SINTEZA, STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE COMPUŞILOR COORDINATIVI AI FIERULUI CU 4-FENILTIOSEMICARBAZONA ȘI 4-FENIL-S-METILTIOSEMICARBAZONA 2-ACETILPIRIDINEI          p.178-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana POPUŞOI

INVESTIGAREA METODELOR DE SINTEZĂ PENTRU 3-(ANTRACEN-9-IL)-1-(4-IZOTIOCIANATOFENIL)-PROP-2-EN-1-ONĂ          p.185-188

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Roman RUSNAC, Anna RUSNAC, Olga GARBUZ, Nicanor BARBĂ, Aurelian GULEA

SINTEZA UNOR TIOSEMICARBAZONE ÎN BAZA N-{4-[(HIDRAZINILCARBONOTIOIL)AMINO]FENIL}ACETAMIDEI          p.189-194

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anna RUSNAC, Roman RUSNAC, Olga GARBUZ, Nicanor BARBĂ, Aurelian GULEA

SINTEZA ȘI CERCETAREA PROPRIETĂȚILOR BIOLOGICE ALE UNOR DERIVAȚI AI 4-AMINO-5-METIL-4H-1,2,4-TRIAZOLULUI-3-TIOL          p.195-203

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile RUSU

STRATUL DUBLU ELECTRIC AL MONTMORILONITULUI. I. INFLUENŢA INTERCALĂRII CU OLIGOMERI DE ALUMINIU          p.204-213

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela SÎRBU, Mihail SECU, Polina BOUROŞ, Oleg PALAMARCIUC

SINTEZA ŞI STRUCTURA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI CUPRULUI(II) CU TIOSEMICARBAZONA ALDEHIDEI 5-(METILENTRIMETILAMONIU)SALICILICE          p.214-224

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.