Nr. 7 (37) (2010)

Matematică

 

Marina BRANIŞTE, Alexandru LUNGU

STRUCTURA GENERALĂ A GRUPURILOR DISCRETE PSEUDOMINORE DE Wq-SIMETRIE          p.5-9

Download pdf

 

Alexandru LUNGU, Marina BRANIŞTE

UNELE ASPECTE ALE TEORIEI GENERALE A GRUPURILOR DISCRETE PSEUDOMINORE DE Wq-SIMETRIE          p.10-19

Download pdf

 

Alina-Mihaela PATRICIU

GEOMETRIA SUPRAFEŢELOR ÎN SPAŢIUL MINKOWSKI R31–DIMENSIONAL FOLOSIND MATLAB          p.20-23

Download pdf

 

Maria CAPCELEA

LINEAR PROGRAMMING APPROACH FOR MARKOV DECISION PROBLEMS WITH AVERAGE COST OPTIMIZATION CRITERION          p.24-31

Download pdf

 

Andrei POŞTARU

METODA COLONIILOR DE FURNICI PENTRU PROBLEMA P-CENTRULUI UNUI GRAF          p.32-36

Download pdf

 

Boris HÂNCU

PARALLEL ALGORITHM TO FIND THE STACKELBERG EQUILIBRIUM PROFILES IN THE THREE STAGE DYNAMIC GAMES WITH DISCRETE PAYOFF FUNCTIONS          p.37-44

Download pdf

 

Informatică

 

Irina COJUHARI

ACORDAREA REGULATOARELOR TIPIZATE ÎN SISTEME DE REGLARE ÎN CASCADĂ LA MODELE DE OBIECTE CU AVANS ŞI INERŢIE        p.45-51

Download pdf

 

Ioachim DRUGUS

A FORMAL LANGUAGE OF CORPORA          p.52-56

Download pdf

 

Fizică

 

Сергей БОЛДЫРЕВ

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАРЯДА В ТРИМЕРНЫХ СИСТЕМАХ СМЕШАННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ: КВАЗИКЛАССИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ          p.57-64

Download pdf

 

Дмитрий КРЫШМАРЬ, Евгений ПОКАТИЛОВ

ВЫЧИСЛЕНИЕ КУЛОНОВСКОГО ПОЛЯ В ДИПОЛЬНОЙ РЕШЁТКЕ МЕТОДОМ ЭВАЛЬДА В ДОПОЛНЕНИЕ К МОДЕЛИ VFF ДЛЯ РАСЧЁТА КОЛЕБАНИЙ ИОННОГО КРИСТАЛЛА GaP          p.65-69

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Igor ENICOV

PROTECŢIA SOCIALĂ – COMPONENTĂ A POLITICII SOCIALE          p.70-73

Download pdf

 

Nadejda BERGHE

FORTIFICAREA AUTONOMIEI FINANCIARE A AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE          p.74-79

Download pdf

 

Angela BÎNZARI

EFECTELE CRIZEI FINANCIARE ASUPRA CREDITĂRII IPOTECARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.80-86

 

 

Download pdf

 

Vitalii BULGAC

FINANŢAREA AGRICULTURII ŞI RISCURILE AFERENTE ACESTEI ACTIVITĂŢI          p.87-90

Download pdf

 

Tatiana BURLACU

ACTIVITATEA INVESTIŢIONALĂ – SEGMENT IMPORTANT PE PIAŢA ASIGURĂRILOR          p.91-94

Download pdf

 

Lucia CASTRAVEŢ

ANALIZA CADRULUI NORMATIV-JURIDIC DE COLABORARE SOCIOECONOMICĂ DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA PE PERIOADA 1990-2010          p.95-104

Download pdf

 

Lucia CASTRAVEŢ

RELAŢIILE ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII          p.105-115

Download pdf

 

Diana CRICLIVAIA, Inesa BRUMĂ

SECURITATEA FISCALĂ: IDENTIFICAREA SURSELOR DE AMENINŢĂRI          p.116-120

Download pdf

 

Tatiana CEBOTARI

ANALIZA FONDURILOR ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.121-126

Download pdf

 

Rodica CERNIT

CONTROLUL FINANCIAR – METODĂ EFICIENTĂ DE GESTIONARE A FINANŢELOR PUBLICE          p.127-129

Download pdf

 

Natalia CIOBANU

ASPECTE CONCEPTUALE ŞI PRACTICE ALE STATULUI BUNĂSTĂRII DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.130-135

Download pdf

 

Lilia CHIRIAC

ELABORAREA STRATEGIEI INVESTIŢIONALE A LOCALITĂŢII RURALE PRIN PRISMA MARKETINGULUI          p.136-141

Download pdf

 

Nelea CHIRILOV

ANALIZA FACTORIALĂ A SPORULUI CREŞTERII CAPITALULUI SOCIAL DREPT SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR ECONOMICE          p.142-145

Download pdf

 

Ala CRECIUN

PROBLEMELE FINANŢĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN SITUAŢIE DE CRIZĂ          p.146-150

Download pdf

 

Viorica CERBUŞCA

INSTRUMENTE INOVATIVE ÎN FINANŢAREA IMM          p.151-155

Download pdf

 

Lica ERHAN

MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII          p.156-159

Download pdf

 

Svetlana GHERJAVCA

ROLUL CREDITULUI BANCAR ÎN FINANŢAREA ÎNTREPRINDERILOR AUTOHTONE          p.160-163

Download pdf

 

Olesi GRINCU

POLITICI FINANCIARE PUBLICE ALE REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ          p.164-169

Download pdf

 

Natalia GOREA

CREDITUL BANCAR – SUPORT AL FINANŢĂRII ECONOMIEI NAŢIONALE          p.170-173

Download pdf

 

Sabina LUCA

REGULILE BUGETARE ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR           p.174-178

Download pdf

 

Liviu LUCA

PROBLEMATICA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR DIN SFERA CONSTRUCŢIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.179-183

Download pdf

 

Dina MĂRGINEANU

SECURITATEA FINANCIARĂ – COMPONENTA PRINCIPALĂ A SECURITĂŢII ECONOMICE A BĂNCILOR          p.184-187

Download pdf

 

Ruslan MIHALACHI

ELABORAREA STRATEGIEI DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERII CA BAZĂ A GESTIUNII SITUAŢIILOR DE CRIZĂ          p.188-192

Download pdf

 

Natalia MOCANU

ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE A ŢĂRII PRIN APLICAREA MANAGEMENTULUI ADECVAT AL RISCURILOR          p.193-197

Download pdf

 

Andrei MULIC

PARTICULARITĂŢILE ANALIZEI FINANCIARE CA INSTRUMENT DE BAZĂ PENTRU OPTIMIZAREA GESTIUNII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII          p.198-204

Download pdf

 

Alexandru ŢURCANU

ENDOGENITATEA SPAŢIULUI VALUTAR OPTIM          p.205-209

Download pdf

 

Iurie SPIVACENCO

PROBLEMELE FINANŢĂRII PE TERMEN SCURT ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE          p.210-213

Download pdf

 

Владимир САВЧУК

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ          p.214-219

Download pdf

 

Evelina SCRIPLIUC

TEORIILE DETERMINANTE ALE STRUCTURII CAPITALULUI          p.220-225

Download pdf

 

Aliona TEACĂ

EXPERTIZA ÎN ASIGURĂRI: REFLECŢII, PROBLEME, SUGESTII          p.226-227

Download pdf

 

Anatolie ŢUGULSCHI

SECTORUL NAŢIONAL DE ASIGURĂRI ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ          p.228-232

Download pdf

 

Tatiana URSU

FLUXUL MIJLOACELOR FINANCIARE ÎN ŢĂRILE EUROPEI DE EST ÎN CONDIŢIILE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE          p.233-235

Download pdf

 

Marin URSU

ROLUL EUROSISTEMULUI ÎN ASIGURAREA STABILITĂŢII FINANCIARE PE PLAN MONDIAL          p.236-239

Download pdf

 

Iulia CAPRIAN

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR ŞI ROLUL ACESTUIA ÎN CONDUCEREA AGENŢILOR ECONOMICI          p.240-244

Download pdf

 

Iulia CAPRIAN

CONCEPTE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR          p.245-251

Download pdf

 

Silvestru MAXIMILIAN, Iulia CAPRIAN, Iurie FILIP

PROBLEMELE EFICIENTIZĂRII CONTROLULUI FINANCIAR          p.252-256

Download pdf

 

Iulia CAPRIAN, Iurie FILIP, Silvestru MAXIMILIAN

PROBLEMA TESTĂRII CORECTITUDINII REVIZORILOR          p.257-261

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Maria Mirela DOBRE

POZIŢIA AUDITULUI INTERN FAŢĂ DE CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARĂ ÎN CONTEXTUL MARILOR SCANDALURI FINANCIARE CORPORATIVE ŞI AL CRIZEI FINANCIARE ACTUALE          p.262-272

Download pdf

 

Maria Mirela DOBRE

OBIECTIVITATE ŞI SUBIECTIVITATE ÎN CONTABILITATE          p.273-276

Download pdf

Administrarea Afacerilor

 

Sofia ZAIM, Marian JALENCU

EFICIENTIZAREA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PRIN IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM SOFT ÎN LICEE          p.277-281

Download pdf

 

Arina CREŢU

NEW RELATIONSHIPS IN THE MUSIC INDUSTRY: 360 DEGREE CONTRACTS          p.282-288

Download pdf

 

Gheorghe CUCIUREANU, Stelian MANIC

SCIENTICA CA BAZĂ ŞTIINŢIFICĂ A MANAGEMENTULUI SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE          p.289-292

Download pdf

 

Veronica MÂRZAC

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE ÎN INSTITUŢIILE DE MICROFINANŢARE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.293-297

Download pdf

 

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Alexandru GRIBINCEA, Oxana BEJAN, Elena BARBACARU, Marina PRODAN

UTILIZAREA OPTIMĂ A RESURSELOR PUBLICITARE           p.298-303

Download pdf

 

Dorina CLICHICI

PROGRESE COMPARATIVE ALE ECONOMIEI ŢĂRILOR UNIUNII EUROPENE ŞI A REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ATRAGEREA INVESTIŢIILOR STRĂINE          p.304-307

Download pdf

 

Teorie Economică şi Metodología Cercetării

 

Ольга БУЗУ

ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.308-314

Download pdf

 

Ceslav CIOBANU

THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS: EMERGING MARKETS’ PROSPECTS FOR ECONOMIC RECOVERY AND DEMOCRATIC TRANSFORMATIONS (THE CASE OF REPUBLIC OF MOLDOVA)          p.315-326

Download pdf

 

Angela DOLGOPOL

CRIZELE FINANCIARE SISTEMICE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII          p.327-329

Download pdf

 

Oxana ŞOIMU

NIVELURILE SECURITĂŢII ECONOMICE ÎN CONDIŢII DE CAPITALISM          p.330-333

Download pdf

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.