Nr. 7 (57) (2012)

Matematică

 

Diana AFTENI

ASUPRA REGULARIZĂRII ŞI SOLUŢIONĂRII UNOR ECUAŢII INTEGRALE SINGULARE CU TRANSLAŢII CARLEMAN GENERALIZATE          p.5-11

Download pdf

 

Sergiu CATARANCIUC, Aureliu ZGUREANU

MATRICELE DE RELAŢII MULTI-ARE ŞI NUMERELE PRIME ÎN CRIPTAREA INFORMAŢIEI          p.12-16

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРУПП РОЗЕТОЧНЫХ Р-СИММЕТРИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЯТИМЕРНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ С ИНВАРИАНТНОЙ ТРЁХМЕРНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ          p.17-27

 

 

Informatică

 

Maria BELDIGA (VASILACHE), Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

SISTEM SUPORT INTELIGENT ORIENTAT PE FAMILII DE PROBLEME DECIZIONALE          p.28-33

Download pdf

 

Maria BELDIGA (VASILACHE)

MODELAREA UNEI FAMILII DE PROBLEME DECIZIONALE          p.34-39

Download pdf

 

Fizică

 

Артур АСКЕРОВ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПЛОСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР          p.40-46

Download pdf

 

Александр КОЧЕМАСОВ

ДИНАМИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ          p.47-55

 

 

Александр КОНОВАЛ, Татьяна ТУРКОТ

К ВОПРОСУ О ВЕРИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ          p.56-61

Download pdf

 

Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Andrei COVAL, Boris CINIC, Petru CHETRUŞ, Semion RAEVSCHI, Semion BANU

PROPRIETĂŢI ELECTROFIZICE ALE STRATURILOR DE CdS OBŢINUTE PRIN METODA PULVERIZĂRII CU TRATARE TERMICĂ ÎN HIDROGEN          p.62-65

Download pdf

 

Т.И. ГОГЛИДЗЕ, И.В. ДЕМЕНТЬЕВ, А.П. ЗАДОРОЖНЫЙ, А.В. КОВАЛЬ, П.А. ПЕТРЕНКО, П.А. ГАШИН

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЁНОК ОКСИДА ЦИНКА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА          p.66-68

Download pdf

 

Татьяна ГОГЛИДЗЕ, Татьяна ГУЦУЛ, Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, Александру ЗАДОРОЖНЫЙ, Андрей КОВАЛЬ, Пётр ГАШИН, Александр ТАРАБУКИН

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНО­РАЗМЕРНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СОЕ­ДИНЕНИЯ CdS В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ          p.69-72

Download pdf

 

Liliana DMITROGLO, Igor EVTODIEV, Iuliana CARAMAN, Adrian DAFINEI, Gheorghe LAZAR

STRUCTURI NANOLAMELARE SEMICONDUCTOR GaSe:Cd – OXID PROPRIU CA ADSORBANT SELECTIV DE GAZE          p.73-77

Download pdf

 

Раиса ЖИТАРУ, Наталия ПАЛИСТРАНТ, Штефан РОБУ, Михай ЕНАКИ, Никанор БАРБЭ

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАННЫХ НА 4-AМИНОСТИРОЛЕ, В ПОЛЕ ВЫСОКИХ ЛОКАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ          p.78-85

Download pdf

Teorie Economică şi Metodologia Cercetării

 

Margareta BRADU

ECONOMIA SOCIALĂ – SOLUŢIE INOVATIVĂ PENTRU CREAREA NOILOR LOCURI DE MUNCĂ, DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ          p.86-91

Download pdf

 

Alina — Petronela HALLER

CRIZA ECONOMICĂ ŞI SĂRĂCIA – LIMITELE PIEŢEI LIBERE          p.92-97

Download pdf

 

Eduard HÎRBU

METODOLOGIA DE EVALUARE ŞI IERARHIZARE A PERFORMANŢEI INOVATIVE A UNITĂŢILOR ECONOMICE          p.98-102

Download pdf

 

Viorel MIRON

NECESITATEA IMPLEMENTĂRII MODELULUI „BALANŢA SCORECARD” ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A ÎNTREPRINDERILOR          p.103-107

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Galina ULIAN

CAPITAL BUDGETING APPLICATION IN ENTERPRISE MANAGEMENT          p.108-112

Download pdf

 

Iulia CAPRIAN, Anastasia DJUGOSTRAN

IMPOZITUL CA ELEMENT FUNDAMENTAL AL ECONOMIEI ŞI SOCIETĂŢII          p.113-117

Download pdf

 

Angela ŞESTACOVSCAIA

ESENŢA ŞI ROLUL STRATEGIEI INVESTI­ŢIO­NALE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A ÎNTREPRINDERII          p.118-127

Download pdf

 

Viorel VÎLCU, Gheorghiţa DIMA, Constantin DUDĂU, Nicolae DEMIDOV

METODE DE CONTROL FISCAL ŞI MANAGEMENTUL ELEMENTELOR ADMINISTRĂRII FISCALE          p.128-130

Download pdf

 

Галина УЛИЯН, Юлия КАПРИЯН, Татиана ВИШАНУ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          p.131-135

Download pdf

 

Valeriu BUTULESCU

RENTABILITATEA IMPLEMENTĂRII UNOR NOI SERVICII BANCARE PE PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ DIN ROMÂNIA          p.136-145

Download pdf

 

Angela ŞESTACOVSCAIA

ACTIVITATEA INVESTIŢIONALĂ CA OBIECT SPECIFIC DE GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII          p.146-160

Download pdf

 

Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN, Tatiana VIŞANU

PIAŢA DE ASIGURĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.161-166

Download pdf

 

Viorel VÎLCU, Gheorghiţa DIMA, Monica DRAGOMIR, Teia ENACHE

EVAZIUNEA FISCALĂ – REZULTAT AL IMPERFECŢIUNII SISTEMULUI FISCAL          p.167-173

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Cristina DOLGHI

FUNCŢIA DE AUDIT INTERN ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN PROCESELE DE MANAGEMENT AL RISCURILOR          p.174-179

Download pdf

 

Игорь ДОЛГИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В МАCШТАБАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ          p.180-187

Download pdf

 

Svetlana MIHAILA

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE          p.188-192

Download pdf

 

Natalia TCACI, Virginia COJOCARU

ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND ESTIMAREA EFICIENŢEI ECONOMICE A MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE          p.193-200

Download pdf

 

Игорь ДОЛГИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ СТЕПЕНИ          p.201-207

Download pdf

 

Administrarea Afacerilor

 

Elena EFROS

COMUNICAREA MULTICULTURALĂ ÎN AFACERI: BARIERE ŞI MODALITĂŢI DE DEPĂŞIRE          p.208-210

Download pdf

 

Aliona MURAVSCHI-LIŞMAN

GESTIONAREA PERSONALULUI: IMPERATIV ŞI MOTIVARE          p.211-214

 

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Alexandru GRIBINCEA

IMPLEMENTAREA MARKETINGULUI ÎN ACTIVITATEA BĂNCILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A ACESTUIA          p.215-219

Download pdf

 

Tatiana GAUGAŞ

PARTICULARITĂŢILE PIEŢEI PUBLICITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.220-223

Dwonload pdf

 

Boris COREŢCHI, Alexandru GRIBINCEA, Silvestru MAXIMILIAN

ASPECTELE CUANTIFICĂRII NIVELULUI DE DIVERSIFICARE A PRODUSELOR FINALE: INDICELE DIVERSIFICĂRII          p.224-228

 

 

Alexandru GRIBINCEA, Mihai RONCIA

POLITICI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ ECONOMICĂ          p.229-233

Download pdf

Recenzie

 

Anatol GODONOAGĂ

ASPECTE TEORETICO-APLICATIVE ALE MULŢIMILOR CONVEXE ÎN STRUCTURI DISCRETE          p.234-235

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.