Nr. 9 (09) (2007)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Petru TODOS, Elena MURARU, Petru CHETRUŞ

COERENŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE: ŞCOLI DOCTORALE          p.5-11

Download pdf

 

Ion ACHIRI

OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.12-15

Download pdf

 

Vitalie MINCIUNĂ

O POSIBILĂ STRATEGIE DE INTEGRARE A ŞTIINŢEI CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL          p.16-20

Download pdf

 

Антонина КОМЕРЗАН

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА          p.21-25

Download pdf

 

Victoria COJOCARU

O NOUĂ ABORDARE A PROGRAMELOR DE STUDII DOCTORALE DIN PERSPECTIVA PROCESULUI BOLOGNA          p.26-29

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Vladimir GUŢU, Angela CARA

CADRUL DE REFERINŢĂ ÎN ELABORAREA STANDARDELOR DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR GENERAL DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.30-33

Download pdf

 

Otilia DANDARA, Mariana BOTEZATU, Ana DABIJA, Tatiana PUŞCĂ

MODALITĂŢI DE STABILIRE A PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL CU ANGAJATORUL          p.34-37

Download pdf

 

Victoria COJOCARU

INOVAREA – O FORMĂ A CREATIVITĂŢII UMANE          p.38-40

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

INTERACTIVITATEA — UN INDICATOR IMPORTANT DE CALITATE ÎN DIDACTICA UNIVERSITARĂ. REFLECŢII ACADEMICE PE MARGINEA DEZBATERILOR CU STUDENŢII FILOLOGI          p.41-44

Download pdf

 

Svetlana FOCŞA-SEMIONOV

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE AUTOREGLARE A ÎNVĂŢĂRII LA STUDENŢI         p.45-50

Download pdf

 

Valentina CHICU

PERCEPEREA ŞI REALIZAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE          p.51-53

Download pdf

 

Nina BÎRNAZ

CRITERII FAŢĂ DE ELABORAREA/EVALUAREA COMPONENTEI INFORMAŢIONALE A MANUALULUI ŞCOLAR          p.54-58

Download pdf

 

Tatiana REPIDA

OPINIILE STUDENŢILOR PRIVIND FUNCŢIA CONDUCĂTOR (COORDONATOR) DE GRUP          p.59-62

Download pdf

 

Petru CANGEA

PROCESELE INOVAŢIONALE – OBIECT AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC          p.63-67

Download pdf

 

Petru CANGEA

STRUCTURA PROCESELOR INOVAŢIONALE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI STRATEGIC          p.68-74

Download pdf

 

Argentina CHIRIAC, Vladimir GUŢU

CURRICULUMUL INTERCULTURAL: ORIENTĂRI, PRINCIPII, RESURSE          p.75-77

Download pdf

 

Rodica PRODAN

DECIZIA EFICIENTĂ. DE LA TEORIE LA PRACTICĂ           p.78-80

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

RELAŢIA PROFESOR–ELEV, RELAŢIE DE SIMPATIE ŞI EMPATIE          p.81-84

Download pdf

 

Maia COJOCARU

LIMBAJ, COMUNICARE ŞI INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ A STUDENŢILOR: CORESPONDENŢE CONCEPTUALE ŞI PRECIZĂRI TERMINOLOGICE          p.85-88

Download pdf

 

Valentina BODRUG-LUNGU

ASPECTE DE GEN ÎN PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE          p.89-92

Download pdf

 

Rodica PRODAN

METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DECIZIILOR MANAGERIALE          p.93-95

Download pdf

 

Ionuţ BULGARU

STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL PEDAGOGIEI          p.96-98

Download pdf

 

Elena RAILEAN

EVALUAREA INFORMATIZATĂ: ABORDARE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI METODOLOGICĂ          p.99-108

Download pdf

 

Ilie VALI

PROFESORUL – O ANALIZĂ MULTIREFERENŢIALĂ          p.109-112

Download pdf

 

Elena DĂNESCU

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CONŢINUTULUI PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN PERSPECTIVA STIMULĂRII CREATIVITĂŢII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ          p.113-116

Download pdf

 

Tatiana MUTU

ROLUL COMPETENŢELOR PARENTALE PRIVIND EFICIENŢA EDUCAŢIEI DE GEN ÎN CADRUL FAMILIEI          p.117-121

Download pdf

 

Corina CACE, Camelia STĂICULESCU

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ – DIMENSIUNE A EDUCAŢIEI CONTEMPORANE          p.122-129

Download pdf

 

Юлия ВЛАД, Аглаида БОЛБОЧЕАНУ

СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА          p.130-134

Download pdf

 

Ludmila FRANŢUZAN

DIMENSIUNI CONCEPTUALE ALE CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL         p.135-138

Download pdf

 

Mihaela NEAGU

ANALIZA ŞI EVALUAREA COERENŢEI SISTEMULUI DE OBIECTIVE DIN CADRUL CURRICULUMULUI ŞCOLAR PROIECTAT PRIN METODA HĂRŢII DE DEZVOLTARE OPERAŢIONALĂ A CONCEPTELOR          p.139-144

Download pdf

 

Olga DUHLICHER

COMPETENŢA INTERCULTURALĂ – COMPONENTĂ DE BAZĂ (FUNDAMENTALĂ) A COMPETENŢEI DIDACTICE          p.145-148

Download pdf

 

Mariana ŢÎBULAC

EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA. UNELE ASPECTE ALE CURRICULUMULUI FORMAL, NONFORMAL ŞI INFORMAL         p.149-150

 

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

CONDIŢIILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ABILITĂŢII DE COMUNICARE ASERTIVĂ LA PEDAGOGI          p.151-155

Download pdf

 

Sergiu TOMA

CONCEPTUL DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ DIDACTICĂ          p.156-157

Download pdf

 

Daliana TASCOVICI

PROBLEME MAJORE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA          p.158-160

Download pdf

 

Victor DONEA

ORGANIZAREA ŞI DESĂVÂRŞIREA INSTRUIRII ŞI EDUCAŢIEI ECOLOGICE A STUDENŢILOR DIN UNIVERSITĂŢILE REPUBLICII UNDE BIOLOGIA ESTE DISCIPLINĂ GENERALĂ (SFÂRŞITUL SEC.XX-ÎNCEPUTUL SEC.XXI)          p.161-167

Download pdf

 

Istoria gândirii pedagogice

 

Sorin CRISTEA

JAN AMOS COMENIUS (1592-1670)          p.168-175

Download pdf

 

Alexandru MAZILU

JEAN JACQUES ROUSSEAU – ÎNTRE IDEOLOGIA POLITICĂ ŞI ORIGINEA PEDAGOGICĂ          p.176-177

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Carolina PLATON, Tatiana TURCHINĂ

NOI PERSPECTIVE ÎN MĂSURAREA STIMEI DE SINE ÎN RAPORT CU AGRESIVITATEA          p.178-181

Download pdf

 

Aliona PALADI, Carolina PLATON

MANIFESTAREA HIPERACTIVITĂŢII CU DEFICIT DE ATENŢIE LA COPII          p.182-184

Download pdf

 

Ana SÎRBU, Diana COROBCENCO

TULBURĂRI PSIHICE ALE VICTIMELOR CU LEZIUNI CORPORALE          p.185-189

Download pdf

 

Angela POTÂNG, Anna SAENCO

PROFILUL DE PERSONALITATE AL ADOLESCENŢILOR AGRESIVI DE DIFERITE ETNII          p.190-194

Download pdf

 

Ludmila ANŢIBOR, Svetlana TOLSTAIA

RELAŢIA DINTRE ATITUDINEA PĂRINŢI–COPII ŞI STILUL DE SOLUŢIONARE A CONFLICTULUI          p.195-201

Download pdf

 

Viorica CHETRARI, Ana SÎRBU

DEZVOTAREA FUNCŢIILOR POTENŢIALE LA COPIII CU NEVOI SPECIALE ÎN RAPORT CU NIVELUL ACHIZIŢIILOR PSIHOFIZICE          p.202-205

Download pdf

 

Veronica GORINCIOI

REPREZENTAREA SOCIALĂ – O FORMĂ DE CUNOAŞTERE SOCIALĂ          p.206-209

Download pdf

 

 Oxana PALADI

DELIMITĂRI CONCEPTUALE, SENSURI ŞI CLASIFICĂRI ALE NOŢIUNII DE VALOARE           p.210-213

Download pdf

 

Zinaida BOLEA, Marina BERADZE

PROBLEME PSIHOSOCIALE LA ADOLESCENŢII DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE          p.214-216

Download pdf

 

Ina CRASNOJON-LABA

INFLUENŢA STEREOTIPURILOR ÎN ALEGEREA PARTENERULUI CONJUGAL LA DIFERITE ETNII      p.217-220

Download pdf

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

DINAMICA REPREZENTĂRII SOCIALE. ROLUL ELEMENTELOR NOI          p.221-226

Download pdf

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

MODELE ŞI MECANISME DE TRANSFORMARE A REPREZENTĂRII SOCIALE          p.227-231

Download pdf

 

Светлана КОНСТАНТИНОВА

ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТА НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ          p.232-241

Download pdf

 

Наталия НАСТАУШЕВА

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ         p.242-245

Download pdf

 

Sabina NEGRU

DEZVOLTAREA SFEREI PSIHOMOTORII LA COPIII CU AUTISM          p.246-249

Download pdf

 

Diana POSTU

PROFILUL PSIHOSOCIAL AL PERSOANELOR CE SE LIBEREAZĂ DIN LOCURILE DE DETENŢIE          p.250-253

Download pdf

 

Lilia BOLOCAN

PSIHOTERAPIA NARATIVĂ — DE LA PROBLEMĂ LA SOLUŢIE          p.254-257

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE EVALUĂRII REZULTATELOR ŞCOLARE           p.258-263

Download pdf

 

Elena PUZUR

DETERMINANTELE ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A ADOLESCENŢILOR LA SISTEMUL DE INSTRUIRE UNIVERSITAR          p.264-268

Download pdf

 

Didactica adulţilor

 

Liliana POSŢAN

DIMENSIUNEA POLITICĂ A CONCEPTULUI ŞI STRATEGIILOR DE EDUCAŢIE PE PARCURSUL VIEŢII       p.269-273

Download pdf

 

Диана ОВСЯНИК

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.274-278

Download pdf

 

Didactica ştiinţei

 

Angela SOLCAN

DIMENSIUNEA PROBLEMATIZĂRII ÎN GLOTODIDACTICĂ          p.279-287

Download pdf

 

Liuba CIOBANU-MOCANU

FRAZEOLOGISMELE – NOI DIMENSIUNI DE EVOLUŢIE A LIMBAJULUI COPIILOR          p.288-292

Download pdf

 

Антонина ЧОБАН-ПИЛЕЦКАЯ

РОЛЬ МОТИВАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ:ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ          p.293-301

Download pdf

 

Антонина ЧОБАН-ПИЛЕЦКАЯ

РОЛЬ МОТИВАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ: МОТИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ          p.302-310

Download pdf

 

Eugeniu CABAC

MODELUL DE CERCETARE A FACTORILOR CE INFLUENŢEAZĂ RANDAMENTUL ELEVILOR LA MATEMATICĂ          p.311-315

Download pdf

 

Angela POPESCUL

DEZVOLTAREA GÂNDIRII SPAŢIALE LA STUDENŢI ÎN CADRUL REZOLVĂRII PROBLEMELOR LA CURSUL GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ          p.316-318

Download pdf

 

Recenzii

 

STANDARDELE DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR GENERAL          p.319-320

Download pdf

 

TATIANA CALLO, O PEDAGOGIE A INTEGRALITĂŢII. TEORIE ŞI PRACTICĂ CONFIGURAŢII ALE EDUCAŢIEI TOTALE          p.321-322

Download pdf

 

Aniversări

DISTINSĂ DOAMNĂ PRORECTOR ELENA MURARU          p.323

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.