Nr. 9 (29) (2009)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Владимир ГУЦУ

ТЕЛЕОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ          p.5-12

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

PORTOFOLIUL PROIECTĂRII UNIVERSITARE DIN PERSPECTIVA CALITĂŢII ŞI A CENTRĂRII PE STUDENT          p.13-16

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Larisa CUZNEŢOV, Ludmila PAPUC, Ileana BĂLAN

METODOLOGIA INSTRUIRII CENTRATE PE STUDENT ÎN CONTEXTUL CONDIŢIILOR DE OPTIMIZARE A APLICĂRII METODELOR REAL-ACTIVE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE          p.17-36

Download pdf

 

Viorelia LUNGU

IMPACTUL RITMURILOR SCHIMBĂRII ASUPRA ROLULUI UNIVERSITĂŢII ÎN PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR DE PERSPECTIVĂ          p.37-39

Download pdf

 

Nina JUC

RECONSIDERAREA MONITORIZĂRII DIN PERSPECTIVA CALITĂŢII EDUCAŢIEI          p.40-43

Download pdf

 

Людмила ДАРИЙ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ          p.44-49

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

PROCRASTINAREA ACADEMICĂ DIN PERSPECTIVA AUTOREGLĂRII ÎNVĂŢĂRII          p.50-55

Download pdf

 

Tatiana REPIDA

PROBLEMATIZAREA ÎN PEDAGOGIA UNIVERSITARĂ (CADRU CONCEPTUAL)          p.56-58

Download pdf

 

Vasile PANICO, Tatiana MUNTEANU

STRUCTURA ŞI LEGITĂŢILE FORMĂRII ATITUDINILOR LA PERSONALITATE          p.59-62

Download pdf

 

Liliana SARANCIUC-GORDEA

O PROBLEMĂ NOUĂ ŞI STRINGENTĂ PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂŢÂMÂNTUL PRIMAR          p.63-66

Download pdf

 

Marta Iuliana VICOL

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE – REPERE METODOLOGICE DE PREDARE/ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE          p.67-71

Download pdf

 

Marcel TELEUCĂ

ASPECTE ISTORICE ŞI CONTEMPORANE ALE EDUCAŢIEI COPIILOR SUPRADOTAŢI          p.72-76

Download pdf

 

Daniela RĂDUŢ

UNELE ASPECTE TEORETICE ŞI ETICE ALE CONFLICTELOR ŞI COMUNICĂRII FAMILIALE ADOLESCENŢI–PĂRINŢI          p.77-81

Download pdf

 

Светлана КОНСТАНТИНОВА

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ С УЧЕТОМ ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УЧАЩИХСЯ          p.82-86

Download pdf

 

Nina BÎRNAZ

RELEVANŢA MANUALULUI ŞCOLAR ÎN CONTEXTUL CIBERNETICII PEDAGOGICE          p.87-90

Download pdf

 

Victoria COJOCARU

INFORMAREA ÎN PROCESUL DE INOVARE          p.91-96

Download pdf

 

Valentina BOTNARI

PARADIGMA HOLISTICĂ – REPER METODOLOGIC ÎN STUDIEREA COMPETENŢEI PROFESIONALE          p.97-100

Download pdf

 

Larisa CUZNEŢOV, Liliana APOSTOL STANICA

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII CA DOMENIU ŞTIINŢIFIC DE FUNDAMENTARE ŞI VALORIFICARE A CONDUITELOR PRO-SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE A LICEENILOR          p.101-121

Download pdf

 

Larisa CUZNEŢOV, Daniela RĂDUŢ

COMPETENŢE ŞI ACŢIUNI PARENTALE APLICATE ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ A ADOLESCENŢILOR CU ACCENTUĂRI DE CARACTERE          p.122-135

Download pdf

 

Maria ZĂCULEŢU

CONDIŢIILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE AUTOEVALUARE LA ELEVI (CADRU TEORETIC)          p.136-138

Download pdf

 

Ludmila URSU, Angela TELEMAN

UNELE PRECIZĂRI ASUPRA CONCEPTULUI DE COMPETENŢĂ ŞCOLARĂ          p.139-142

Download pdf

 

Maria ROMAN

ABORDĂRI TEORETICE ÎN CONTEXTUL PEDAGOGIC AL TRIADEI RELAŢIONALE – OBIECTIVE /COMPETENŢE/ PERFORMANŢE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE          p.143-155

Download pdf

 

Carolina CALARAŞ

DIRIGENŢIA: UNELE ASPECTE PRAXIOLOGICE CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI PERFECŢIONĂRII COMPETENŢELOR DIRIGINTELUI          p.156-162

Download pdf

 

Ana-Maria TOHĂTAN

PROCESE ELEMENTARE ALE COMPORTAMENTULUI MANAGERIAL          p.163-167

Download pdf

 

Elvira GRÎU

DOCTRINELE – PARADIGME ALE MANAGEMENTULUI: DELIMITĂRI CONCEPTUALE, EVOLUŢIE, PROVOCĂRI DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA          p.168-173

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

DEPĂŞIREA CONSERVATORISMULUI REPREZENTAŢIONAL FACTORUL PRACTICI SOCIALE          p.174-179

Download pdf

 

Angela POTÂNG, Lilia BOLOCAN

EMPATIE ŞI CREATIVITATE          p.180-184

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ, Людмила ТОПАЛ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ В ПЕРИОД КРИЗИСА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА          p.185-189

Download pdf

 

Svetlana TOLSTAIA

UNELE ASPECTE ALE CONFORTULUI PSIHOLOGIC LA FEMEILE CASNICE          p.190-194

Download pdf

 

Tatiana TURCHINĂ, Nicoleta DUMBRĂVEANU

RELAŢIA DINTRE STILUL DE ATAŞAMENT ŞI ATITUDINEA FAŢĂ DE DEBUTUL VIEŢII SEXUALE LA ADOLESCENŢII DE 16-18 ANI          p.195-200

Download pdf

 

Ecaterina MOGA

INFLUENŢA IMAGINII DE SINE ŞI A NIVELULUI DE EXPECTANŢE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII          p.201-205

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР

МАКИАВЕЛЛИЗМ ЛИЧНОСТИ          p.206-212

Download pdf

 

Ana SÎRBU

PARTICULARITĂŢILE TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE LA PERSOANELE CU MIGRENĂ          p.213-219

Download pdf

 

Cristina-Viorica DODU

PSIHOLOGIA INTELIGENŢEI ÎN VIZIUNEA LUI JEAN PIAGET          p.220-224

Download pdf

 

Veronica GORINCIOI

ARDEREA EMOŢIONALĂ LA PROFESORII UNIVERSITARI          p.225-229

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Estela STARICOV

ASPECTUL COMUNICATIV AL MOTIVĂRII INTRADIDACTICE          p.230-235

Download pdf

 

Daniel Ovidiu CROCNAN

REEVALUAREA UNOR STRUCTURI CURRICULARE ALE FIZICII ÎN ORGANIZAREA CURRICULUMULUI OPŢIONAL          p.236-242

Download pdf

 

Пётр СИКУР

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА УРОВЕНЬ ВОКАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ          p.243-247

Download pdf

 

Ilie LUPU, Liubov ZASTÎNCEANU

STRATEGII ALGORITMICE ŞI EURISTICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR          p.248-254

Download pdf

 

Tamara MELNIC

UNELE ASPECTE ALE „ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE DEZVOLTARE”          p.255-258

Download pdf

 

Elena CROCNAN

EFICIENŢA METODEI HĂRŢILOR CONCEPTUALE ÎN ACTIVITĂŢILE PE GRUPE – ARGUMENTARE STATISTICO-MATEMATICĂ          p.259-263

Download pdf

 

Marcel TELEUCĂ

FORMAREA APTITUDINILOR MATEMATICE LA ELEVII SUPRADOTAŢI          p.264-268

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.