Nr. 9 (59) (2012)

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Otilia DANDARA

CONTEXTUL SOCIOCULTURAL AL EVOLUŢIEI CONCEPTULUI DE GHIDARE/PROIECTARE A CARIEREI          p.5-14

Download pdf

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

FUNDAMENTELE PEDAGOGICE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ          p.15-21

Download pdf

 

Irina GÎNCU

ROLUL AUTONOMISMULUI VALORILOR PENTRU SENSUL UMAN          p.22-25

Download pdf

 

Ana-Maria PETRESCU

CARACTERISTICI ALE ACŢIUNII PEDAGOGICE ÎN CONTEXTUL TEORIEI REPRODUCŢIEI SOCIOCULTURALE          p.26-31

Download pdf

 

Veronica BRATU

COMUNICAREA DIN PERSPECTIVA DIVERSELOR STILURI MANAGERIALE          p.32-37

Download pdf

 

Luminiţa DIACONU

COMPETENŢA COMUNICATIVĂ ŞI OPORTUNITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE: O ABORDARE INTERACŢIONISTĂ          p.38-42

Download pdf

 

Luminiţa DIACONU

DETERMINĂRI PSIHOPEDAGOGICE ALE ABORDĂRII COMUNICATIVE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE          p.43-47

Download pdf

 

Valentina BOTNARI, Maria IANIOGLO

COMPETENŢA DE COMUNICARE ASERTIVĂ: GENEZA CONCEPTULUI          p.48-55

Download pdf

 

Elena PAREA, Nadejda OVCERENCO

ASPECTELE EDUCAŢIONALE ALE MODELĂRII COMUNICATIVE          p.56-59

Download pdf

 

Zinaida STANCIUC

STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND FORMAREA STILURILOR COGNITIVE ALE STUDENŢILOR DIN PERSPECTIVA INFLUENŢEI FORMATIVE A COMUNICĂRII PEDAGOGICE          p.60-66

Download pdf

 

Victoria COJOCARU, Mariana VLADU

MODELE ALE PROCESULUI DE INOVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR          p.67-71

Download pdf

 

Mihaela HUNCA

O ABORDARE PARADIGMATICĂ A EDUCAŢIEI NONFORMALE CA PUNCT DE PLECARE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE          p.72-76

Download pdf

 

Stela CEMORTAN

FORMAREA PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII ÎN SCOPUL SOCIALIZĂRII COPIILOR DE VÂRSTĂ TIMPURIE          p.77-84

Download pdf

 

Larisa CUZNEŢOV

ESENŢA ŞI LOGICA EDUCAŢIEI INTEGRALE A COPILULUI ÎN CADRUL FAMILIAL ŞI ŞCOLAR: STRATEGII, PRINCIPII, FORME ŞI METODE          p.85-90

Download pdf

 

Olga NEGRUŢA

METODELE INTERACTIVE – O DIRECTIVĂ ÎMPOTRIVA RUTINEI ŞI CONSERVATORISMULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT          p.91-93

Download pdf

 

Elena RUSU

EDUCAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA STUDENŢII PEDAGOGI – PREDICTOR IMPORTANT AL SUCCESULUI PERSONAL ŞI PROFESIONAL          p.94-100

Download pdf

 

Mihail PAIU, Olesea VALENTI

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR INTERCULTURALE LA LICEENI ÎN CONTEXTUL PREDĂRII ISTORIEI          p.101-106

Download pdf

 

Ирина ЦВИК

СПЕЦИФИКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ          p.107-114

Download pdf

 

Оксана СТАТНИК

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ          p.115-119

Download pdf

 

Tatiana RUSULEAC

EVALUAREA COMPETENŢEI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ (COMPONENTA DECLARATIVĂ) ÎN CADRUL PREGĂTIRII INIŢIALE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR          p.120-123

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

MOTIVAŢIA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂRII AUTOREGLATE          p.124-130

Download pdf

 

Estela STARICOV

CONDIŢII PEDAGOGICE DE FORMARE A MOTIVELOR PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE DE CĂTRE STUDENŢII ALOLINGVI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR (STUDIU EXPERIMENTAL)          p.131-137

Download pdf

 

Nadejda OVCERENCO, Elena PAREA

POTENŢIALUL EDUCAŢIONAL AL ORELOR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ PRIVIND FORMAREA ADOLESCENTELOR PENTRU MATERNITATE          p.138-143

Download pdf

 

Olga VOVNENCIUC

MODELUL DE DIRIJARE A LUCRULUI INDEPENDENT AL STUDENŢILOR ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MIXT          p.144-149

Download pdf

 

Olga VOVNENCIUC

METODE DIDACTICE ŞI MIJLOACE UTILIZATE PENTRU EFECTUAREA LUCRULUI INDEPENDENT AL STUDENŢILOR ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MIXT          p.150-154

Download pdf

 

Orly NISSEL

SCIENCES EDUCATION IN ISRAEL          p.155-159

Download pdf

 

Tudor BRAGARU

PLANIFICAREA ŞI SPECIFICAREA COLECŢIILOR DE ITEMI ŞI BATERIILOR DE TESTE          p.160-171

Download pdf

 

Tudor BRAGARU

PUNCTAREA ITEMILOR ŞI CALCULUL SCORULUI TESTELOR DE AUTOR          p.172-182

Download pdf

 

Diana CALDARE-RAICU

COLABORARE ÎN FAVOAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR          p.183-185

Download pdf

 

Tatiana REPIDA, Elena MALANCUŞ

VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A STRATEGIILOR DIDACTICE DE FORMARE A ATITUDINII POZITIVE FAŢĂ DE SCHIMBARE LA STUDENŢI, VIITOARE CADRE DIDACTICE          p.186-195

Download pdf

 

Nina BÎRNAZ

EVALUAREA ACHIZIŢIILOR STUDENŢILOR PRIN TESTE SUMATIVE          p.196-202

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

CU CINE TE ADUNI, TE ASEMENI: DE LA SESIZARI NAIVE ŞI INTERVENŢII SPECULATIVE LA ABORDĂRI SISTEMICE          p.203-215

Download pdf

 

Carolina PLATON, Zinaida BOLEA, Tatiana TURCHINĂ

METODOLOGIA EVALUĂRII CALITĂŢII VIEŢII ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL: ROLUL EXPERTIZEI ÎN ELABORAREA ŞI VALIDAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE          p.216-220

Download pdf

 

Carolina PLATON, Zada BADARNI

ROLUL FAMILIEI ÎN ADAPTAREA ŞCOLARĂ          p.221-223

Download pdf

 

Carolina PLATON, Veronica GORINCIOI

STRESUL ŞI SINDROMUL ARDERII EMOŢIONALE LA PROFESORII UNIVERSITARI          p.224-228

Download pdf

 

Veronica GORINCIOI

COSTURILE ARDERII EMOŢIONALE SAU CARE SUNT CONSECINŢELE EPUIZĂRII PROFESIONALE          p.229-231

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ «LYDIA JACOB STORY»: КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ АРХЕТИПА ТЕНЬ          p.232-238

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Т.Г. ВЕ­ЛИ­КО­ВА

ОЦЕ­НИ­ВА­НИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ MOODLE          p.239-247

Download pdf

 

Т.Г. ВЕЛИКОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОЦЕНИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ          p.248-256

Download pdf

 

Larisa SALI

ABORDAREA PSIHODIDACTICĂ ŞI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII EXTRACURRICULARE LA MATEMATICĂ          p.257-261

Download pdf

 

Tatiana CROITOR-CHIRIAC, Marina BOSTAN

METODOLOGIA ELABORĂRII APLICAŢIEI EDUCAŢIONALE „ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR” ÎN MEDIUL DE PROGRAMARE DELPHI          p.262-267

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Educaţie Fizică şi Sport

 

Valeriu RĂILEANU, Vitalie GAVRILOV, Vasile GOJAN

UNELE ASPECTE ALE ANTRENAMENTULUI LA FOTBAL CU ÎNCEPĂTORII          p.268-270

Download pdf

 

Practici internaţionale

 

Liliana ROTARU, Maria HĂMURARU

STAGIILE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ: EXPERIENŢE EUROPENE (UNIVERSITATEA AVEIRO, PORTUGALIA)          p.271-283

Download pdf

 

Maria HĂMURARU, Liliana ROTARU

MONITORIZAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR LA UNIVERSITATEA DIN AVEIRO          p.284-288

Download pdf

 

Recenzii

 

Natalia COJOCARU

ADRIAN NECULAU, PSIHOLOGIA SERVITUŢII VOLUNTARE          p.289-290

Download pdf

 

Natalia COJOCARU

SERGE MOSCOVICI ŞI IVANA MARKOVÁ, PSIHOLOGIA SOCIALĂ MODERNĂ. ISTORIA CREĂRII UNEI ŞTIINŢE SOCIALE INTERNAŢIONALE          p.291-293

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.