Instrucțiuni de tehnoredactare

Articolul (5-15 pagini) trebuie scris clar, succint, fără corectări şi să conţină data prezentării. Materialul cules la calculator în editorul Word se prezintă în format electronic împreună cu un exemplar imprimat (cu contrast bun), semnat de toţi autorii. Pentru relaţii suplimentare se indică adresa completă de contact a autorului corespondent (telefoanele de contact, e-mail).

Autorii acordă revistei Studia Universitatis Moldaviae dreptul de publicare în exclusivitate.

Structura articolului:

Elementele principale ale articolului ştiinţific includ:

 1. rezumatul;
 2. cuvintele-cheie;
 3. introducere;
 4. metode şi materiale aplicate (pentru domeniile ştiinţelor exacte şi ale naturii);
 5. rezultate obţinute şi discuţii;
 6. concluzii;
 7. mulțumiri.

TITLUL (se culege cu majuscule) în limba engleză şi în limba de scriere a articolului.

Ex.: l.română – DETERMINĂRI PSIHOPEDAGOGICE ALE ABORDĂRII COMUNICATIVE
ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE

l.engleză – THE PSYCHOPEDAGOGICAL BASIS OF COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH

Prenumele şi NUMELE autorilor (complet).

Afilierea (instituţia(le) în care activează auitorul(ii)).

Rezumatele (200-500 de semne) în limbile română şi engleză.

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză (7-10 cuvinte).

Textul articolului (la 1,5 interval, corp – 12, folosind formatul A4 cu margini de 2x2x2x2 cm).

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text sau, dacă autorii nu dispun de mijloace tehnice necesare, pe foi aparte, indicându-se locul plasării lor în text.

Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

 

Bibliografie

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2, p.7], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în succesiune numerică, conform ordinii citărilor în text. Sursele bibliografice se prezintă în modul următor:

 • Cărţi tipărite şi publicaţii monografice

ROJCO, A. ş.a. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova. Chişinău: IEFS, 2011. 156 p. ISBN 978-9975-4295-4-2

STARCIUC, N., elab. Manual operaţional privind măsurile de profilaxie şi combatere a bursitei infecţioase aviare. Chişinău: UASM, 2007. ISBN 978-9975-64-084-8

 • Contribuţii în publicaţii monografice tipărite

SMITH, C. Problems of informatin studies in history. In: S.STONE, ed. Humanities information reseearch. Sheffield: CRUS, 1980, p.27-30.

 • Articole în culegeri

КВИЛИНКОВA, E. Календарные обычаи и обрядность. В: Гагаузы. Отв. ред. М.Н. ГУБОГЛО, Е.Н. КВИЛИНКОВА. Москва: Наука, 2011, с.352-367.

 • Articole în reviste

GUŢU, V., DANDARA, O., MURARU, E. Cadrul de referinţă al evaluării programelor de formare în învăţământul superior. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 2007, nr.5, p.21-26. ISSN 1857-2103.

 • Materiale / teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe

BOTNARENCO, T. Sistem computerizat pentru investigarea şi dezvoltarea rapidităţii reacţiei motrice de start la înotători. În: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi: materialele congr. şt. intern., 12-15 sept. 2011. Chişinău: USEFS, 2011, vol.1, p.196-198.

 • Hărţi publicate separat

CROWN LANDS AND SURVEY OFFICE; HONG KONG. [Hong Kong. 1 : 1,000. Series HP1C.] Hong Kong: CLSO, 1973. With contours and spot heigts.

 • Hărţi publicate ca o contribuţie în altă resursă de informare

National topographic map series. [Queensland index map]. 1:100,000. In: Australia. Division of National Mapping. Stratement of activities, 1 July 1984-30 June 1985. Annex A1. ISSN 0811-9600

 • Documente de arhivă

Act de danie al regelui maghiar Vladislav al II-lea în favoarea cnezilor locali pentru „ …possessionis Rywsor predictam ac Syrel vocatas in districtu de Haczaak habitas…”. 01.09.1435. Text latin original. În: Arhiva Naţională Maghiară, Fond Arhiva Diplomatică, Dl. 29882. Budapesta.

 • Materialele electronice

ЧИМПОЕШ, Д., ШУЛЬЦЕ, Э. Экономическое состояние сельскохо­зяйственных предприятий Республики Молдова. 2006. [Accesat 27.12.2011] Disponibil: http://www.iamo.de/fleadmin/institute/ pub/dp91.pdf /

 • Brevete de invenţie

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA. Metoda de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare: brevet MD nr. 2953, Inventatori: EREMIA, N., STARCIUC, N., DABIJA, T. CIB A61D 99/00. Publ. 31.01.2006, BOPI nr. 1/06.

 • Tezele de doctorat

KARSTEN K. Influenţa instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire a sănătăţii / Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe politice. Chişinău, 1998.

 • Site-uri web

Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center, ©2005 [citat 12 July 2007]. Disponibil: http://www.wordswithoutborders.org

 

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.

 

Articolele se vor prezenta în blocul 2 Anexă al USM, biroul 21: Raisa Creţu, şef. secţie, DCI (tel.57.74.42), sau Lilia Ceban, specialist coord., DCI (tel.57.74.40), e-mail: usm.revista.sum@gmail.com

Manuscrisele articolelor respinse de recenzenţi nu se returnează autorilor.

Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, a cerinţelor expuse anterior vor fi respinse.

Revista științifică a Universității de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae” apare în ambele versiuni online și imprimată. Autorul achită doar costul publicării (taxa de procesare depinde de volumul articolului și constituie circa 250MDL) pentru versiunea imprimată a articolului său. Prezentarea articolului este gratuită
 
Moldova State University’s research journal „Studia Universitatis Moldaviae” appears in both online and print versions. The author is charged only the publication cost (article processing charges depend on its length, and the APC is about 250MDL) for the print version of his article. The article submission is free of charge