Instrucțiuni de tehnoredactare

Articolul (5-15 pagini) trebuie scris clar, succint, fără corectări şi să conţină data prezentării, cu respectarea instrucțiunilor de tehnoredactare.

Materialul cules la calculator în editorul Word se prezintă în format electronic împreună cu un exemplar imprimat (cu contrast bun), semnat de toţi autorii.

La depunerea articolelor, autorii completează o declaraţie pe propria răspundere în privinţa autenticităţii lucrării.

Autorii acordă revistei Studia Universitatis Moldaviae dreptul de publicare în exclusivitate.

Articolele se vor prezenta în blocul 4, biroul 115: Mihaela Eni, coordonator SUM (tel.067560419) sau Raisa Creţu, şef. secţie, ICI (tel.022-24.54.72). E-mail:  usm.revista.sum@gmail.com

Structura articolului:

Elementele principale ale articolului ştiinţific includ:

 1. rezumatul;
 2. cuvintele-cheie;
 3. introducere;
 4. metode şi materiale aplicate (pentru domeniile ştiinţelor exacte şi ale naturii);
 5. rezultate obţinute şi discuţii;
 6. concluzii;
 7. bibliografie;
 8. date despre autor(i): se indică adresa completă de contact a autorului corespondent (telefoanele de contact, e-mail), instituția, funcția, codul ORCID a tuturor autorilor).

 

TITLUL (se culege cu majuscule) în limba engleză şi în limba de scriere a articolului.

Ex.: l.română – DETERMINĂRI PSIHOPEDAGOGICE ALE ABORDĂRII COMUNICATIVE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE

l.engleză – THE PSYCHOPEDAGOGICAL BASIS OF COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH

Prenumele şi NUMELE autorilor (complet).

Afilierea (instituţia(ile) în care activează auitorul(ii)).

Rezumatele (200-500 de semne) în limbile română şi engleză.

Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză (7-10 cuvinte).

Textul articolului (la 1,5 interval, corp – 12, folosind formatul A4 cu margini de 2x2x2x2 cm).

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.

Sub figură sau imagine se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Referințe:

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2, p.7], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în succesiune numerică, conform ordinii citărilor în text. Sursele bibliografice se prezintă după modelul următor:

 1.    ROJCO, A. at al. Prestaţiile sociale şi impactul lor asupra reducerii sărăciei în Republica Moldova. Chişinău: IEFS, 2011. 156 p. ISBN 978-9975-4295-4-2
 2.    GUŢU, V., DANDARA, O., MURARU, E. Cadrul de referinţă al evaluării programelor de formare în învăţământul superior. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Educaţiei. 2007. nr.5, p.21-26. ISSN 1857-2103
 3.    BOTNARENCO, T. Sistem computerizat pentru investigarea şi dezvoltarea rapidităţii reacţiei motrice de start la înotători. În: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi: materialele congr. şt. intern., 12-15 sept. 2011. Chişinău: USEFS, 2011, vol.1, p.196-198.
 4.    ЧИМПОЕШ, Д., ШУЛЬЦЕ, Э. Экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова. 2006. [Accesat 27.12.2011] Disponibil: http://www.iamo.de/fleadmin/institute/ pub/dp91.pdf /

 

 • brevete de invenţie

 

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA. Metoda de imunoprof laxie a bursitei infecţioase aviare: brevet MD nr. 2953, Inventatori: EREMIA, N., STARCIUC, N., DABIJA, T. CIB A61D 99/00. Publ. 31.01.2006, BOPI nr. 1/06.

 

 • tezele de doctorat

 

KARSTEN K. Influenţa instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire a sănătăţii / Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe politice, Chişinău, 1998.

 

 • site-uri web

 

Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center, ©2005 [citat 12 July 2007]. Disponibil: http://www.wordswithoutborders.org

 

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit de sub tipar.

 

Manuscrisele articolelor respinse de recenzenţi nu se returnează autorilor.

 

Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, a cerinţelor expuse anterior vor fi respinse.