Nr. 5 (05) (2007)

ARGUMENT          p.5

Download pdf

Coordonate ale reformei educaţionale

 

USM: STAREA ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVELE          p.6-11

Download pdf

 

Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÂNAC, Galina BULAT

DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.12-17

Download pdf

 

Gheorghe RUSNAC, Vladimir GUŢU

INTEGRAREA ŞTIINŢEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE LA BOLOGNA          p.18-20

Download pdf

 

Vladimir GUŢU, Elena MURARU, Otilia DANDARA

CADRUL DE REFERINŢĂ AL EVALUĂRII PROGRAMELOR DE FORMARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR          p.21-26

Download pdf

 

Cristian Valentin HAPENCIUC, Vasile EFROS

STRATEGIA SCHIMBĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC ŞI INTEGRAREA ÎN STRUCTURILE EUROPENE          p.27-29

Download pdf

 

Petru JELESCU, Vasile PANICO, Maria HAREA, Valentina CIOBANU, Stela GÎNJU

STANDARD DE FORMARE PROFESIONALĂ LA SPECIALITATEA 142.03 PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR          p.30-37

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Sorin CRISTEA

STATUTUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI (SINTEZĂ)          p.38-43

Download pdf

 

Valentin Cosmin BLÂNDUL

EDUCAŢIA ÎN SOCIETATEA POSTMODERNĂ          p.44-45

Download pdf

 

Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA

STUDII GEMELARE PRIVIND INTELIGENŢA REALIZATE DE GHEORGHE OANCEA-URSU          p.46-51

Download pdf

 

Valentina CHICU

REFERATUL CA INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII          p.52-54

Download pdf

 

Argentina CHIRIAC

CURRICULUMUL DIN PERSPECTIVA DIVERSITĂŢII CULTURALE          p.55-58

Download pdf

 

Vladimir GUŢU, Ludmila DARII

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂRII INDIVIDUALE ÎN CADRUL UNIVERSITAR          p.59-64

Download pdf

 

Stela CEMORTAN

CURRICULUMUL PREŞCOLAR ŞI NECESITATEA DEZVOLTĂRII LUI ÎN CONFORMITATE CU TEORIA NOILOR EDUCAŢII          p.65-68

Download pdf

 

Valentina PASCARI

REPERE EPISTEMOLOGICE DIN PERSPECTIVA RELAŢIILOR DE CONTINUITATE ÎN ACTIVITATEA INSTITUŢIEI PREŞCOLARE ŞI ŞCOALA PRIMARĂ          p.69-72

Download pdf

 

Valentina PASCARI

DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE FENOMENULUI CONTINUITĂŢII: EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR          p.73-78

Download pdf

 

Ludmila DARII

CURRICULUM UNIVERSITAR: TENDINŢĂ SPRE INTEGRARE          p.79-85

Download pdf

 

Estela STARICOV

CÂTEVA PROBLEME ALE MOTIVAŢIEI ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR COMUNICATIVE LA ORELE DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI          p.86-88

Download pdf

 

Valentina BOCANCEA

IMPACTUL MOTIVAŢIEI ASUPRA FORMĂRII PROFESIONALE PSIHOPEDAGOGICE          p.89-92

Download pdf

 

Maia ŞEVCIUC

ABORDAREA TEORETICĂ A FORMĂRII COMPETENŢELOR PROFESIONALE LA STUDENŢI          p.93-95

Download pdf

 

Mariana BOTEZATU

DIMENSIUNEA DE GEN A FAMILIEI          p.96-100

Download pdf

 

Larisa CUZNEŢOV

STRATEGII DE APLICARE A JOCULUI ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ A COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ          p.101-105

Download pdf

 

Larisa CUZNEŢOV

CULTURA FAMILIEI: AUTOCUNOAŞTEREA, AUTOPERFECŢIONAREA ŞI CONFLICTUL INTERIOR          p.106-111

Download pdf

 

Valentina BODRUG-LUNGU

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SOCIALIZĂRII DE GEN A TINERILOR          p.112-116

Download pdf

 

Ludmila ZMUNCILA

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE          p.117-121

Download pdf

 

Valentina BODRUG-LUNGU

ABORDAREA DE GEN A PEDAGOGIEI          p.122-126

Download pdf

 

Tatiana CALLO

STABILIREA COGNEMELOR CA ELEMENT INTEGRATIV ÎN BAZA RELAŢIEI INFORMAŢIE/COGNIŢIE          p.127-130

Download pdf

 

Maria SURUCEANU

VALENŢELE FORMATIVE ALE LIMBAJULUI PEDAGOGIC          p.131-135

Download pdf

 

Liuba CIOBANU-MOCANU

CÂMPUL SEMANTIC ŞI ROLUL LUI ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR          p.136-139

Download pdf

 

Silvia NUŢA, Olga CIOBANU

TEHNOLOGIA DIDACTICĂ – FACTOR AL EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DE PREDARE–ÎNVĂŢARE          p.140-142

Download pdf

 

Elena RAILEAN

TEHNOLOGIA DE FORMARE A COMPETENŢEI DIGITALE PRIN INCLUDEREA MANUALULUI ELECTRONIC ÎN PROCESUL DIDACTIC REAL          p.143-149

Download pdf

 

Venera-Mihaela COJOCARIU

EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ: DILEME ŞI DESCHIDERI ACTUALE PRIVIND STRATEGIILE CENTRĂRII PE ELEV ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ROMÂNESC – ANALIZĂ COMPARATIVĂ A PROGRAMELOR ŞCOLARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU (DOMENIUL PEDAGOGIE)          p.150-155

Download pdf

 

Светлана КОНСТАНТИНОВА

НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА          p.156-159

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

LECŢIA ÎN PERSPECTIVA DIDACTICII MODERNE. CONTRIBUŢIA LUI JAN AMOS COMENIUS          p.160-161

Download pdf

 

Galina DRAGALINA, Petru CHETRUŞ, Svetlana KUDRIŢKAIA, Nadejda VELIŞCO

O NOUĂ ETAPĂ ÎN MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR LA CHIMIE          p.162-164

Download pdf

 

Boris BOGUŞ, Mihail EPURAN

PROLEGOMENE LA O FILOSOFIE A ACTIVITĂŢILOR CORPORALE AUTOTELICE          p.165-172

Download pdf

 

Tatiana BULARGA

FORMAREA PROFESORULUI-MUZICIAN PENTRU INSTRUIREA COPIILOR SUPRADOTAŢI          p.173-175

Download pdf

 

Vladimir BABII

MODELUL FUNCŢIONAL AL ACŢIUNII MUZICAL-ARTISTICE A ELEVULUI          p.176-182

Download pdf

 

Daliana TASCOVICI

CUM EVALUĂM CĂUTAREA PE WEB?          p.183-184

Download pdf

 

Tatiana REPIDA

PORTOFOLIUL – INSTRUMENT EFICIENT DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR STUDENŢILOR ÎN PREDAREA–ÎNVĂŢAREA DIDACTICII PSIHOLOGIEI          p.185-190

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE RELAŢIEI DINTRE AUTOCUNOAŞTERE ŞI AUTOEVALUARE          p.191-200

Download pdf

 

Svetlana FOCŞA-SEMIONOV

AUTOREGLAREA ÎNVĂŢĂRII ŞI EFICIENŢA ACADEMICĂ ÎN CONTEXTUL UNIVERSITAR          p.201-205

Download pdf

 

Ana DABIJA

REFLECŢII ASUPRA PROCESULUI DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ADOLESCENŢILOR DIN CLASELE A XI-A          p.206-209

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

JAN AMOS COMENIUS ŞI FILOSOFIA EDUCAŢIEI (1592-1670)          p.210-220

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Carolina PLATON, Daliana TASCOVICI

REALIZAREA ŞI EVALUAREA UNUI ESEU ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ          p.221-223

Download pdf

 

Adina PLĂTICĂ, Aglaida BOLBOCEANU

PARTICULARITĂŢILE RELAŢIILOR INTERPERSONALE ALE COPIILOR HIPOACUZICI          p.224-226

Download pdf

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

DINAMICA REPREZENTĂRII SOCIALE. EFECTUL DE CONTEXT          p.227-231

Download pdf

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

DINAMICA REPREZENTĂRII SOCIALE. ROLUL PRACTICILOR COTIDIENE          p.232-236

Download pdf

 

Людмила АНЦИБОР, Светлана РЫЖИКОВА, Юлия ДОЛГАЯ

ИЗУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕНЬГАМ          p.237-243

Download pdf

 

Diana POSTU

PREGĂTIREA PENTRU LIBERARE A DEŢINUŢILOR          p.244-247

Download pdf

 

Violeta MAHU

MODELE DE COMPATIBILITATE ÎN RELAŢIILE PERSONALE          p.248-250

Download pdf

 

Владимир ГУТОРОВ, Людмила АНЦИБОР

О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ВЛАСТИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ          p.251-258

Download pdf

 

Стела ВЫРТОСУ, Виктория КИРИЦА

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО СТАТУСА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОМ СУПРУГЕ          p.259-262

Download pdf

 

Ina CRASNOJON-LABA

REPREZENTAREA SOCIALĂ A BĂRBATULUI LA FEMEILE CĂSĂTORITE ŞI NECĂSĂTORITE          p.263-268

Download pdf

 

Educaţia adulţilor

 

Liliana POSŢAN

MOTIVAŢIA ÎNVĂŢĂRII PE PARCURSUL VIEŢII: PERSPECTIVĂ ANDRAGOGICĂ          p.269-272

Download pdf

 

Ирина ВАРБАН

ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          p.273-275

Download pdf

 

Studii ale tinerilor cercetători

 

Viorelia LUNGU

ROLUL COMUNICĂRII ASERTIVE ÎN ASIGURAREA UNUI CLIMAT INSTITUŢIONAL FAVORABIL          p.276-279

Download pdf

 

Zinaida BOLEA                                        

DIFERENŢE GENDER ÎN SIMPTOMATOLOGIA COMORBIDĂ A STĂRILOR DEPRESIVE LA ADOLESCENŢI          p.280-284

Download pdf

 

Tatiana PUŞCA

PROBLEMA MOTIVELOR INVESTIGAŢIONALE PRIVIND STUCTURA ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR          p.285-288

Download pdf

 

Светлана ТОЛСТАЯ

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ          p.289-293

Download pdf

Proiecte naţionale

 

Nadejda VELIŞCO

PROIECTUL „EDUCAŢIA DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA”          p.294-298

Download pdf

 

Recenzii

 

CADRUL DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL – O NOUĂ ETAPĂ ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.299-300

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.