Nr. 8 (28) (2009)

Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe

 

Violeta COJOCARU, Tudor ULIANOVSCHI

EVOLUŢIA ISTORICĂ A PERSOANEI JURIDICE SUB ASPECTUL RESPONSABILITĂŢII EI          p.5-13

Download pdf

 

Valeriu BABĂRĂ

PARTICULARITĂŢILE ŞI MODALITĂŢILE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR MOBILE DE LEGI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.14-17

Download pdf

 

Ala LUCA

MECANISME ŞI PROCEDURI INTERNAŢIONALE DE REGLEMENTARE A FORŢEI DE MUNCĂ. ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII ŞI ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MIGRAŢIEI          p.18-22

Download pdf

 

Virginia ZAHARIA

REGULILE APLICABILE RECRUTĂRII COPIILOR-SOLDAŢI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR          p.23-26

Download pdf

 

Violeta COJOCARU, Igor ŞEREMET

EXPLICAŢII TERMINOLOGICE ALE CONCEPTULUI DREPTULUI LA MOŞTENIRE          p.27-31

Download pdf

 

 

Drept Civil

 

Gheorghe MÎŢU

INTERMEDIEREA ÎN ASIGURĂRI          p.32-40

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Violeta MELNIC

RECUPERAREA PREJUDICIULUI ÎN CAZ DE RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE          p.41-49

Download pdf

 

Teoria şi Istoria Dreptului

 

Vladimir Gh. GUŢU, Maxim GORGAN, Dumitru GUŢU

PRIVATIZAREA – PREMISĂ OBIECTIVĂ A CREĂRII SISTEMULUI CADASTRAL          p.50-67

Download pdf

 

Drept Procesual Penal şi Criminalistică

 

Gheorghe GOLUBENCO, Svetlana DUŞA

CONCEPTUL, IMPORTANŢA ŞI PROBLEMELE ACTUALE ALE DIAGNOSTICĂRII CRIMINALISTICE          p.68-74

Download pdf

 

Lilian MACARI

L’ORDRE D’EXECUTION DE DEMANDE DE LA COMMISSION ROGATOIRE          p.75-80

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

Sergiu BRÎNZA, Igor BOTEZATU

OBIECTUL INFRACŢIUNII DE ESCROCHERIE (ART.190 CP RM)          p.81-92

Download pdf

 

Stela BOTNARU, Iulia BURAVCENCO

CONCEPTUL RESPONSABILITĂŢII REDUSE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ŞI A ALTOR STATE          p.93-96

Download pdf

 

Iuliana BARAT

ACTE CU CARACTER GENOCIDAL ÎN ISTORIA OMENIRII          p.97-105

Download pdf

 

Igor BOTEZATU

ANALIZA JURIDICO-COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRILOR PRIVITOARE LA INFRACŢIUNEA DE ESCROCHERIE          p.106-116

Download pdf

 

Adriana EŞANU

TRAFICUL DE FIINŢE UMANE ŞI TRAFICUL DE COPII ÎN SCOPUL PRELEVĂRII ORGANELOR SAU ŢESUTURILOR (ART.165 ALIN.(1) ŞI ART.206 ALIN.(1) ŞI (2) LIT.F) CP RM)          p.117-122

Download pdf

 

Adriana EŞANU, Alexandru BOT

CANIBALISMUL: ASPECTE JURIDICO-PENALE ŞI CRIMINOLOGICE          p.123-129

Download pdf

 

Лилия ГЫРЛА

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ          p.130-135

Download pdf

 

Mariana GRAMA

DIFERENŢIEREA PEDEPSEI PENALE PRIN SANCŢIUNE          p.136-141

Download pdf

 

Dumitru-Leonardo MELINTE

PERSOANA CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ ROMÂNĂ          p.142-146

Download pdf

 

Victor MORARU

INFRACŢIUNILE SĂVÂRŞITE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL: CONCEPT ŞI PARTICULARITĂŢI          p.147-151

Download pdf

 

Flavius-Vasile ONOFREI

STATUTUL JURIDIC AL INFORMAŢIEI ELECTRONICE ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT          p.152-157

Download pdf

 

Alexandru SPOIALĂ

SISTEMUL SANCŢIONATOR APLICAT ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII          p.158-163

Download pdf

 

Maria STRULEA

COMISIILE ROGATORII INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE PENALĂ          p.164-166

Download pdf

 

Ion ŢURCAN

UNELE ASPECTE PRIVIND SEMNELE OBIECTIVE ALE INFRACŢIUNII DE CORUPERE PASIVĂ          p.167-175

Download pdf

 

Mihaela VIDAICU

DELIMITAREA EUTANASIEI DE ALTE INFRACŢIUNI SIMILARE          p.176-182

Download pdf

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNILE SĂVÂRŞITE PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE (ART. 245, 2451, 2452 CP RM): ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.183-200

Download pdf

 

Sergiu BRÎNZA

EXAMINAREA UNOR CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE ALE OMORULUI INTENŢIONAT: REFLECŢII ŞI SOLUŢII          p.201-221

Download pdf

 

Sociologie

 

Vasile ONICOV

MOTIVAŢIE-SATISFACŢIE-PERFORMANŢĂ          p.222-226

Download pdf

 

Inga SÎNCHEVICI

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ RELAŢIILE DIN CADRUL FAMILIEI TINERE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.227-230

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Lora BADAN-MELNIC

DEOSEBIREA ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO ŞI/SAU VIDEO DE ALTE MIJLOACE PROBANTE ÎN PROCESUL CIVIL          p.231-233

Download pdf

 

Gheorghe GUŢU

CALITATEA DE FONDATOR AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ          p.234-237

Download pdf

 

Radj CĂRBUNE

CAMPANIA ELECTORALĂ: INDICATOR AL PRINCIPIILOR DEMOCRATICE          p.238-240

Download pdf

 

Constantin MANOLACHE, Nicolae GHERBOVEI, Oleg HANGANU

TRANSFORMĂRILE SOCIAL-POLITICE SUB ASPECTUL CONSECINŢELOR MILITARE: ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ          p.241-245

Download pdf

 

Veronica FRUNZĂ, Irina NICOLAESCU

ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ROLUL MORALEI ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE          p.246-251

Download pdf

 

Carolina BUDURIN, Svetlana CEBOTARI

SERVICIUL DIPLOMATIC ÎN SISTEMUL SERVICIULUI DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.252-256

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Vitalina BAHNEANU

LIMBAJUL COLOCVIAL ŞI VALENŢELE IMAGINII CARISMATICE          p.257-262

Download pdf

 

Vladimir MADAN

DISCURSUL POLITIC MEDIATIC ÎN ALEGERI          p.263-267

Download pdf

 

Mariana TOACĂ

PRESA LOCALĂ INDEPENDENTĂ ÎN CONDIŢIILE SOCIETĂŢII ÎN TRANZIŢIE          p.268-272

Download pdf

 

Mariana TOACĂ

TEMATICA SOCIALĂ ÎN PRESA LOCALĂ AUTOHTONĂ – MODALITĂŢI DE REFLECTARE          p.273-277

Download pdf

 

Daniela SITARI

DELIMITĂRI NOŢIONALE ŞI CONCEPTUALE PRIVIND IMAGINEA SOCIALĂ          p.278-282

Download pdf

 

Recenzii

 

Marian-Nicu SPÎNU, Ramona LILE

FUNDAMENTUL SOCIOLOGIC AL CERCETĂRILOR DE MANAGEMENT ŞI MARKETING          p.283-284

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.