Nr. 4 (64) (2013)

Istorie

 

Ion EREMIA

DEMOGRAFIE ŞI POLITICĂ LA EST DE CARPAŢI ÎN SECOLUL AL XIV-LEA: ASPECTE ISTORIOGRAFICE          p.3-17

Download pdf

 

Andrei PROHIN

CĂRTURARII ŢĂRILOR ROMÂNE – ÎNTRE ISTORIE ŞI PROFEŢIE (SEC. XV-XVI)          p.18-26

Download pdf

 

Valentin TOMULEŢ

DIN ISTORIA FONDĂRII ŞI ACTIVITĂŢII BIROULUI REGIONAL (GUBERNIAL) DE HOTĂRNICIE DIN BASARABIA (1818-1890)          p.27-32

Download pdf

 

Ion GUMENÂI

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA DENOMINAŢIUNILE RELIGIOASE DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA          p.33-38

Download pdf

 

Ioan MOŞNEGUŢU

UNELE PRECIZĂRI CU REFERIRE LA STATUTUL INSTITUŢIILOR MONASTICE DIN SPAŢIUL PRUTO-NISTREAN ÎN SECOLELE XIX-XX          p.39-44

Download pdf

 

Olga FURTUNĂ

CADRE DIDACTICE DE LA LICEUL DE FETE DIN SOROCA (1905-1911). CONTRIBUŢII BIOGRAFICE          p.45-48

Download pdf

 

Sorin TRÂNCĂ

ÎMPROPRIETĂRIREA CU PĂMÂNT A BISERICII ORTODOXE DIN TRANSILVANIA ÎN CADRUL REFORMEI AGRARE DIN ANUL 1921          p.49-52

Download pdf

 

Sorin TRÂNCĂ

PROCESE DE REVENIRE ÎN SÂNUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE A POPULAŢIEI DE CONFESIUNI GRECO-CATOLICE (CAZUL LOCALITĂŢII VEREŞMORT, 1923)          p.53-56

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE PROBLEMEI BASARABIEI ÎN SPAŢIUL GEOPOLITIC EUROPEAN: 1812 – PREZENT          p.57-67

Download pdf

 

Ilie GÎRNEŢ

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA: CONSTITUIRE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE          p.68-75

Download pdf

 

Сергей МАТВЕЕВ

ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ В ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА          p.76-79

Download pdf

 

Andrei NICOLESCU

CONTRIBUŢII ALE ATAŞAŢILOR MILITARI ROMÂNI LA DEZVOLTAREA RELAŢIILOR ROMÂNO-FRANCEZE (1930-1936)          p.80-87

Download pdf

 

П.А. УШЕНКО 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ИСКУССТВЕННОГO КЛИМАТА В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ ДО ХХ СТОЛЕТИЯ          p.88-92

Download pdf

 

 

Filosofie

 

Ecaterina LOZOVANU

REDIMENSIONAREA FILOSOFICĂ A PROCESULUI DE SCHIMBARE A TIPULUI DE RAŢIONALITATE ŞTIINŢIFICĂ          p.93-98

Download pdf

 

Алла ГОЦАЛЮК

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОЗНАНИЯ: ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ          p.99-105

Download pdf

 

Владимир ДУДЧЕНКО

ДУХОВНОСТЬ И НОМАДИЗМ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДУХОВНОЙ КОЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА          p.106-110

Download pdf

 

Марьяна ПАЛЬЧИНСКАЯ

ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ          p.111-115

Download pdf

 

 

Istoria literaturii

 

Elena ŢAU

TEORII ALE PERSPECTIVEI NARATIVE          p.116-128

Download pdf

 

Laura MÎRZAC

PERSPECTIVA NARATIVĂ ÎN ROMANUL SCRIITOAREIANA MARIA MATUTE PRIMERA MEMORIA          p.129-133

Download pdf

 

Nicoleta-Ginevra BACIU

LEGENDA MARELUI INCHIZITOR ŞI ANEANTIZAREA PERSOANEI          p.134-136

Download pdf

 

 

Narcisa Florentina BOLDEANU

DESCOPERIREA POLIVALENŢEI DIALOGISMULUI ÎN GÂNDIREA ARTISTICĂ A LUI GRIGORE VIERU          p.137-140

Download pdf

 

Gabriela JITARU

VASTITATEA ŞI STERILITATEA SPAŢIILOR ÎN ROMANUL LUI DINO BUZZATI DEŞERTUL TĂTARILOR          p.141-149

Download pdf

 

 

Comunicare şi studiul textului

 

Cristina BLAJIN, Olga DUHLICHER

CORELAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ CU COMPETENŢA DE SPECIALITATE A STUDENŢILOR NEFILOLOGI          p.150-159

Download pdf

 

Irina BREAHNĂ

ENCODAGE PROCEDURAL ET ENCODAGE CONCEPTUEL COMME CRITERES D’EVALUATION D’UN GENRE DE TYPE BLOG          p.160-163

Download pdf

 

Elena GHEORGHIŢĂ

TRADUCEREA CA ACT DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ ÎN CONTEXTUL LINGVISTICII – ŞTIINŢĂ A CULTURII          p.164-172

Download pdf

 

Irina BREAHNĂ

TEXT ŞI HIPERTEXT: ELEMENTE DE CONTINUITATE          p.173-176

Download pdf

 

 

Semiotică şi Pragmatică

 

Dumitru MELENCIUC, Silviana CUPCIC

THE SEMIOTIC AND METASEMIOTIC CHANGE WITHIN THE CONCEPTUAL CATEGORY OF ASPECT          p.177-181

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC, Silviana CUPCIC

VARIOUS CRITERIA OF INTRALINGUAL ASPECTUAL CATEGORIZATION          p.182-185

Download pdf

 

Elena GHEORGHIŢĂ

PARADIGMA COGNITIVĂ ÎN LINGVISTICĂ: ISTORICUL, PROBLEMATICA ŞI PER­S­PECTIVELE          p.186-194

Download pdf

 

 

Gramatică şi Lexic

 

 

Svetlana CATERENCIUC

CONCEPTELE DE AFIXE DERIVAŢIONALE ŞI AFIXOIDE          p.195-199

Download pdf

 

Silvia ŞCERBAKOV

TRANSFERUL LEXICO-SEMANTIC AL LEXEMULUI „TERRE”, INOVAŢIA SEMANTICĂ ŞI POLISEMIA          p.200-204

Download pdf

 

Victor CHISELIOV, Liliana JALBĂ

KONKURRENZFORMEN DES DEUTSCHEN PASSIVS UND IHRE BEZIEHUNG ZUM PASSIVISCHEN PARADIGMA          p.205-208

Download pdf

 

Людмила РУДНЕВА

ЖАРГОНИЗМЫ В РЕЧИ КИШИНЕВСКИХ АВТОМОБИЛИСТОВ          p.209-211

Download pdf

 

 

Formarea de Competenţe Comunicative şi Profesionale

 

 

Simona LESENCIUC, Adrian LESENCIUC

THE COMMUNICATIVE PROFILE OF PRESCHOOL CHILDREN. COMMUNICATIVE COMPETENCE OR COMMUNICATIVE SKILLS?          p.212-220

Download pdf

 

Angela GRĂDINARU

LES PRATIQUES DE FORMATION DES MÉDIATEURS INTERCULTURELS CENTRÉES SUR LES ATTENTES DU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA          p.221-225

Download pdf

 

 

Recenzii

 

Liliana ROTARU

ŢĂRILE ASIEI ŞI AFRICII ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX. Documente şi materiale cu note şi comentarii          p.226-228

Download pdf

 

Evenimente ştiinţifice

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ONOMASTICĂ DE LA BAIA MARE (ediţia a II-a)          p.229-230

Download pdf

 

Aniversări

 

VLADIMIR ZAGAEVSCHI, OMUL, SAVANTUL, PROFESORUL          p.331-334

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.